Barneverntjenesten i Verdal

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres utvikling og helse får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekst vilkår.

Tjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste og oppgaver og ansvar defineres gjennom Lov om barnevernstjenester.

Hvem får tjenesten?

Barneverntjenesten hjelper barn og unge som er i en vanskelig livssituasjon i alderen 0-18 år og deres familier som bor og oppholder seg i kommunen. Dersom den unge samtykker, kan tiltak som er iverksatt før fylte 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil fylte 25 år.

Hvem kan henvende seg?

Alle kan henvende seg til barneverntjenesten på vegne av barn og unge, i tilfeller der det er grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernsloven.

Offentlig ansatte har plikt til å melde bekymring til barneverntjenesten for barn der det foreligger en alvorlig bekymring knyttet til omsorg eller uttrykk. Barneverntjenesten mottar mange bekymringsmeldinger hvor det er foreldrene selv som melder fra.

Hvordan jobber barneverntjenesten?

Slik jobber barnevernet

Familieråd

Familieråd. Barneverntjenesten i Verdal har bestemt at alle som er i kontakt med oss kan be om å få gjennomføre Familieråd. Familieråd kan brukes i alle faser av en barnevernssak - Familieråd - gode løsninger for barnet i slekt og nettverk

Barn og unges rett til å klage på barnevernet

Barnevennlig materiale og klageportal for barn og unge som er i kontakt med barneverntjenesten. 

Skjema

Skjema for utskrift og utfylling:

Rapport fra besøkshjem (DOCX, 37 kB)

Rapport fra besøkshjem (PDF, 54 kB)

Rapport fra tilsyn i fosterhjem (DOCX, 255 kB)

Rapport fra tilsyn i fosterhjem (PDF, 319 kB)

Timeliste og kjøreregning tilsynspersoner (PDF, 252 kB)

Timeliste og kjøreregning oppdragstakere (PDF, 516 kB)

Kontakt oss

Henvendelsen kan skje pr. telefon, via brev eller ved personlig fremmøte.

Kontortid: mandag - torsdag 08.30-15.00 og fredager 08.30-11.00 og 13.30-15.00.

Telefontid:
Mandag - onsdag 08.30-11.00 og 12.00-14.30
Torsdager 08.00-09.00 og 11.30-12.30
Fredager 08.30-11.00 og 13.30-14.30

Telefon Barneverntjenesten74 04 82 40

Besøksadresse: Rådhusgata 4, 7650 Verdal (Helsesenteret, 3. etg.)

Postadresse: Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal

Organisasjonsnummer: 986 132 449