Hjelpetiltak i hjemmet

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien.

Hjelp til barn og familier

Barnevernet kan sette inn ulike tiltak for å hjelpe barn og familier. Tiltak kan være støtte til foreldre for å kunne håndtere foreldrerollen, eller avlastning i perioder.

Tiltakene kan både være rettet direkte mot barnet eller som et tiltak som retter seg mot foreldrenes omsorgskompetanse. Målsetting med tiltakene skal være å forhindre at barn lever under omsorgssvikt og samtidig forhindre at barn må flyttes ut av sine familier.

  • Frivillig hjelpetiltak i hjemmet
    Som regel er det best for barnet å vokse opp i sitt eget hjem og sammen med sin egen familie. Barneverntjenesten skal derfor alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe familien med frivillige og forebyggende hjelpetiltak. Dette kan være hjelpetiltak som råd og veiledning, miljøterapeut i hjemmet, støttekontakt, avlastnings- og besøksheim, barnehageplass, SFO og støtte til fritidsaktiviteter.

Les mer om forskjellige typer tiltak hos Bufdir

Ettervern

Målsettingen med å gi tiltak til ungdom i barnevernet etter fylte 18 år, er å sikre dem nødvendig hjelp og støtte i overgangsfasen til en selvstendig voksentilværelse og at de gradvis skal settes i stand til å greie seg på egen hånd. Det er den kommunen som har iverksatt etter barnevernloven før ungdommen fylte 18 år som er ansvarlig for ettervernstiltakene, også dersom ungdommen flytter til en annen kommune.

Aktuelle lenker

Les mer om ettervern

Ettervern i barnevernet og oppfølging fra NAV

Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år