Kriseteam

I kommunen er det et eget kriseteam – med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid.

Kriseteamet mobiliseres etter vurdering av behov av nødetatene, legevakt/AMK eller kommunal kriseledelse. Kriseteamet kontaktes av Innherred interkommunale legevakt etter anmodning fra en av disse instansene. Den enkelte innbygger kan ikke selv kontakte kriseteamet hvis en har ønske om hjelp. Ønske eller behov for hjelp fra kriseteamet kan skje gjennom henvendelse til fastlege eller legevakt.

Støtteteamets sammensetning

 • Spesialsykepleiere
 • Sykepleier
 • Vernepleier

Avhengig av situasjon kan det bli aktuelt å kalle inn andre fagpersoner som

 • Lege
 • Prest
 • Helsesykepleier
 • Sosionom
 • Barnevern
 • Lærere/rektorer
 • Politi

En del av de som jobber i teamet vil ved en større ulykke/krise ha andre oppgaver på et skadested. Leder vurderer ut fra situasjonen og i samråd med kriseledelsen om andre faggrupper skal kontaktes/innhentes.

Hendelser/katastrofer hvor hjelp kan være aktuell

 • Større ulykker: (Bil, båt, buss, jernbane, fly, farlig gods)
 • Naturkatastrofer: (flom, storm, ras) hvor menneskeliv er gått tapt
 • Større voldssituasjoner/kriminalitet med dødelig utgang
 • Større branner
 • Drukningsulykker
 • Selvmord
 • Ran/større voldssituasjoner
 • Industriulykker/arbeidsulykker
 • Eksplosjoner
 • Miljøkatastrofer
 • Skyte/knivstikking/trusselsituasjoner
 • Alle større ulykker der det er mange involverte som har blitt påført sterk psykisk påkjenning.

Teamet skal hjelpe personer som har hatt sterke kriseopplevelser og som ikke har nære pårørende som kan stille opp, og er et akutt-team som hjelper til de første 48 timer etter en større krise.

Teamets hovedoppgave er å hjelpe den/de kriserammede til å ta vare på seg selv, gi informasjon, omsorg og hjelpe til å koble inn rette fagpersoner rundt den som har vært utsatt for sterke kriseopplevelser.