Bibliotek + bærekraft = sant!


Gjennom IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) bidro bibliotekfeltet til forhandlingene om bærekraftsmålene i FN. Bibliotekenes arbeid er synlig i alle hovedmålene, særlig når det gjelder offentlig tilgang til informasjon, tilgang til teknologi og livslang læring.

Verdal bibliotek bidrar til bærekraftsmålene 

Vårt samfunnsmandat og bibliotek som institusjon oppfyller nesten alle FNs bærekraftsmål bare ved å gjøre jobben sin. Vi hjelper folk med å få den informasjonen de trenger for å få tilgang til økonomisk mulighet, likestilling, kvalitetsutdanning, forbedre helsen eller utvikle sine lokalsamfunn. Biblioteket har innvirkning i samfunnet fordi de er knyttet til folks behov på lokalt nivå.

Mål 1 Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 1 Utrydde fattigdom:

 • Biblioteket setter fokus på temaet gjennom sporadiske utstillinger relatert til emnet.
 • Biblioteket fremmer aktuell og bred kunnskap om emnet gjennom relevant litteratur. At biblioteket gir alle god tilgang til kunnskap, kan øke motstandskraften og gjøre innbyggerne mindre utsatte for økonomiske påkjenninger.
 • Biblioteket har av og til til prosjekter gjennom tilskuddsordningen for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer.
 • De fattigste i lokalsamfunnet gis gjennom biblioteket muligheter og tjenester slik at de kan skape seg bedre levekår.

 

Mål 2 Urydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 2 Utrydde sult:

 • Biblioteket tilbyr aktuell og bred kunnskap om emnet gjennom relevant litteratur, om blant annet bærekraftig matproduksjon, hvordan vi dyrker, fordeler og konsumerer mat.
 • Vi bistår i å tilgjengeliggjøre vitenskapelig kunnskap om temaet gjennom innlån fra aktuelle fagbibliotek.

 

Mål 3 God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle uansett alder

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 3 God helse og livskvalitet:

 • Biblioteket er en arena for helseinformasjon, vi har utstillinger om temaet, formidler aktiviteter og tilbyr relevant litteratur.
 • På biblioteket kan en bare være uten plikter og krav. Ulike kulturelle aktiviteter bidrar til å skape møteplasser som igjen bidrar til en bedre folkehelse. Dette gjelder både eldre og unge, enten det er Litterært pusterom eller spillsamlinger.
 • Lesing og litteratur hjelper oss å forstå andre og forstå oss selv. Dermed bidrar biblioteket til å fremme leselyst, som kan bidra til økt mellommenneskelig forståelse og økt livskvalitet.
 • Vi har et fast Shared Reading-tilbud med små grupper, noe som gir økt selverkjennelse og har en dokumentert positiv effekt på psykisk helse. Leseombudsordningen kan ha tilsvarende effekt uten at vi er kjent med forskning her.
 • Biblioteket som en lavterskel møtested bidrar til å redusere ensomhet og utenforskap, og kan styrke innbyggernes evne og vilje til å bry seg om og ta vare på hverandre.
 • Formidling av faglitteratur kan bidra til økt kunnskap om livsmestring, rusmiddelbruk, overgrep, trafikksikkerhet, osv, og påvirke innbyggernes levemåte, holdninger og verdier, og gjør det enklere for folk å ta gode helsefremmende valg.
 • Biblioteket bidrar til formidling av kommunens tiltak innen folkehelse og økt bevissthet om egenaktivitet, f.eks Ti på topp, og Tur for alle.
 • Bibliotekets arrangementer for barn og voksne er lavterskel og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Innbyggerne får kulturelt og faglig påfyll gratis eller til en svært lav kostnad.

 

Mål 4 God utdanning:

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheten for livslang læring for alle

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 4 God utdanning:

 • Biblioteket som arena for kunnskapsformidling støtter sterkt opp om livslang læring-perspektivet.
 • Biblioteket bidrar ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle innbyggerne, slik at får like muligheter til å tilegne seg ferdigheter innen lesing, skriving og digitale medier.
 • Biblioteket samarbeider med helsestasjonen for utdeling av «Den første boka mi» og 2-årsbok, slik at de minste får mulighet til å bli kjent med litteratur lenge før de selv kan lese.
 • Biblioteket jobber med målretta aksjoner (f.eks. Sommerles) med å spre leseglede og leselyst til alle, og samtidig til å inspirere og motivere voksne til å lese høyt for barn. Leselyst og høytlesing er suksessfaktorer for utviklinga av lesing i alle fag.
 • Biblioteket jobber aktivt mot barnehagene og grunnskolene i kommunen, både besøk i biblioteket og oppsøkende virksomhet. Klassebesøk og barnehagebesøk med høytlesing, veiledning og omvisning. De ansvarlige ved skolebibliotekene får jevnlig veiledning og støtte fra folkebiblioteket.
 • Tiltak som lesekampanjer og forfatterbesøk for å fremme leselyst for både barn, ungdom og voksne
 • Biblioteket er uformell læringsarena med relevant og tilrettelagt litteraturutvalg til alle (lesesvake, innvandrere, sansehemmede, alle kjønn og aldre).
 • Vi har i perioder faste treff rettet mot flerspråklige som trenger å lære norsk språk.
 • Mange benytter seg av at biblioteket kan skaffe litteratur for videreutdanning og kurs.
 • Både unge og voksne studenter bruker biblioteket til lån av pc, wifi og studielitteratur, som en trygg og uavhengig studieplass utenfor hjemmet.
 • Biblioteket kan gi forskere, studenter og andre digital tilgang til pliktavlevert materiale for forskning og dokumentasjon, bl.a slektsforskning.
 • Biblioteket har avtaler om å være eksamenssted for enkeltpersoner som skal bli sertifisert innen sitt yrke.
 • Uformell læring kan skje gjennom arrangementer med forskjellige tema i løpet av året.
 • Biblioteket tilbyr veiledning for eldre og andre som har behov for hjelp til pc- og nettbaserte tjenester

 

Mål 5 Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 5 Likestilling mellom kjønnene:

 • Biblioteket tilbyr aktuell kunnskap om temaet, og tilbudet er like aktuelt og tilgjengelig for begge kjønn.
 • Biblioteket er en klarert lavterskel lokal institusjon som folk allerede kjenner og stoler på, et trygt sted for begge kjønn, og erfaringsmessig en av de få plassene kvinner med enkelte typer kulturell/religiøs bakgrunn har mulighet til å oppsøke alene.
 • Biblioteket tilbyr jenter og gutter lik tilgang til å bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologien.
 • Vi gir tilgang til kunnskap som styrker muligheten til å bli kjent med egne rettigheter, gi trygghet og mot til å stå opp for seg selv ved diskriminerende behandling.
 • Vi har årlig utstilling om temaer som feminisme, kvinnekamp, kvinners rettigheter og generelt bøker som omhandler kvinner.

 

Mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 6 Rent vann og gode sanitærforhold:

 • Biblioteket tilbyr aktuell og bred kunnskap om emnet gjennom relevant litteratur om blant annet forurensing og klimaendringer.
 • Vi bistår i å tilgjengeliggjøre vitenskapelig kunnskap om temaet gjennom innlån fra aktuelle fagbibliotek.

 

Mål 7 Ren energi for alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 7 Ren energi for alle:

 • Biblioteket fremmer aktuell og bred kunnskap gjennom å tilby relevant litteratur, f.eks om klimavennlighet og fornybar energi.
 • Vi bistår i å tilgjengeliggjøre vitenskapelig kunnskap om temaet gjennom innlån fra aktuelle fagbibliotek.
 • Biblioteket formidler aktiviteter knyttet til klima, miljøvern og bærekraftig utvikling.
 • Vi har sporadiske utstillinger i biblioteket om temaet.

 

Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 8 Anstendig arbeid og bærekraftig vekst:

 • Biblioteket er bevisst på å stimulere til læring i et livsløpsperspektiv, slik at folk kan øke sin kompetanse og utnytte sine egne ressurser på best mulig måte.
 • Biblioteket tilbyr skanning, utskrift og kopiering, gratis wifi og tilgang til pc som kan brukes til jobbsøking og søknad om skoleplass.
 • Biblioteket tar imot studenter og skoleelever i praksisperioder og valgfaget «Innsats for andre».  Vi kan også være lærebedrift for elever kontor- og administrasjonsfaget.
 • Vi har en ansatt i varig tilrettelagt arbeid, og vi blir ofte brukt som praksisplass for voksne på ulike tiltak slik at de kan skaffe seg kompetanse som er relevant for arbeidsmarkedet.
 • Vi tar imot ungdom på prosjektet «Sommerjobb for ungdom».
 • Biblioteket gir tilgang til nødvendig informasjon, har relevant litteratur om emnet, og skaffer etterspurt litteratur om emnet, har utstillinger eller faglige foredrag og debatter som setter søkelys på temaet.
 • Gjennom ulike gratisaktiviteter, kulturarrangement, høytlesing, språkkafé, tilgang til spil, aviser, osv, kan biblioteket styrke mennesker i svært ulike og krevende livsfaser, og fungere som en møteplass disse.
 • Det legges vekt på å ivareta et godt arbeidsmiljø for bibliotekets ansatte, at de føler seg som en verdsatt del av fellesskapet og mestrer arbeidshverdagen.
 • Vi bidrar til å fremme lokale aktører som Dukan og vi gjør innkjøp lokalt der det er mulig.

 

Mål 9 Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftige industrialisering og bidra til innovasjon.

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 8 Industri, innovasjon og infrastruktur:

 • Biblioteket fremmer aktuell og bred kunnskap gjennom relevant litteratur om temaet. Kunnskap gir potensiale for utvikling og vekst.
 • Biblioteket er et ledd i et nasjonalt fjernlånssamarbeid og låner inn materiale fra andre biblioteker, slik kan landets samlede bibliotekressurser utnyttes maksimalt. Vi kan også skaffe litteratur på tvers av landegrenser.
 • Brukerne kan sitte hjemme og søke i bibliotekets katalog og reservere bøker som finnes på gratis vårt bibliotek eller bestille fra andre bibliotek i Norge.
 • Vi bidrar til å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved å tilby gratis tilgang til internett via trådløst nett eller lån av stasjonær pc. 
 • Innbyggerne har gratis tilgang til e-bøker, e-lydbøker, strømming av film, digitaliserte aviser og tidsskrifter fra mer enn 100 land. Det kan gis tilgang til alt pliktavlevert materiale til forskning og dokumentasjon, det gjelder alle dokumenter som er gjort allment tilgjengelig i Norge.
 • Vi har kontakt ut i ulike digitale arenaer og sosiale medier slik at biblioteket når ut til så mange som mulig.
 • Vi tilbyr selvbetjent utlån og innlevering av materiale.
 • Vi har gjort biblioteket tilgjengelig via konseptet meråpent. Det betyr åpent utover bibliotekarbetjent tid, herunder også utlån av møterom og studieplasser.
 • Vi samarbeider med kommunens servicekontor om å tilby digital veiledning til innbyggerne.

 

Mål 10 Mindre ulikhet

Redusere ulikheter i og mellom land

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 10 Redusere ulikhet:

 • Tilbudet er en åpen møteplass for alle, man kan komme uten å betale, uten bli stilt krav til, uten å måtte delta aktivt, yte eller være noe.
 • Biblioteket en inkluderende arena med gratis tilgang til kunnskap og kultur, og gir alle innbyggere like muligheter uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn.
 • Biblioteket er en naturlig møteplass som legger til rette for dialog og ytringsfrihet, som igjen kan øke den mellommenneskelige respekten og forståelse for hverandre.
 • Biblioteket utjevner sosiale skiller blant barn og unge ved å ha bøker, spill og film fritt tilgjengelig. Det inviterer barn til å ha meningsfulle fritidsaktiviteter uavhengig av lommeboka.
 • Biblioteket motvirker det digitale klasseskillet, vi bidrar til å styrke innbyggernes digitale kunnskap i form av veiledning i bruk av pc og bibliotekets ulike apper, innbyggere som trenger hjelp til å finne tjenester på nett, hjelp til utskrift, kopiering og elektroniske søknader kan få veiledning på biblioteket.
 • Biblioteket fremmer aktuell og bred kunnskap gjennom relevant litteratur i mange formater.
 • Biblioteket sier gjerne ja til å vise utstillinger med ferske og uoppdagede kunstnere innen ulike kunstarter.

 

Mål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn:

 • Biblioteket fremmer aktuell og bred kunnskap om temaet gjennom å tilby relevant litteratur om f.eks inkludering, trafikksikkerhet og bedre ressursbruks.
 • Biblioteket er et offentlig rom tilgjengelig for alle, uavhengig av om litteraturen er hovedfokuset eller ikke. Gjestene kan komme i ulike ærend, enkelte trenger bare å kjenne seg inkludert, ta en kaffe og ganske enkelt bare ha noen å si hei til.
 • Gjestene kan lese aviser, oppleve kulturaktivitet, søke kunnskap, studere, bruke nettbank, skrive søknader, få digital veiledning, spille spill, tegne, skrive, lese, lære språk, drive med slektsforskning og lokalhistorie. Lydbøker, papirbøker og digitale bøker, fysiske og digitale filmer, lesekrok, lekekrok, tegneverksted, digitale spill og brettspill, pc-er, aviser og tidsskifter er fritt tilgjengelig for alle.
 • Vi gjør en innsats for å verne om vår kulturarv ved å fremme norsk litteratur og folkedikting.
 • Biblioteket oppbevarer og tilgjengeliggjør lokale produksjoner fra ulike lag og organisasjoner, og ivaretar lokalhistorisk arkiv for kildemateriale som belyser kommunens historiske utvikling, som ellers kunne ha gått tapt.
 • Vi jobber med å gjøre bibliotekets lokaler enda bedre tilgjengelig og utvikle det til et møtested for enda flere, og vi gjør dette som en del av stedsutviklingen i sentrum.

Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon:

 • Biblioteket styrker kunnskapen om temaet ved å fremme aktuell og bred relevant litteratur om emnet.
 • Selve grunntanken til bibliotek handler om delingsøkonomi i bred forstand, der bøker og annet materiale kan brukes av flere, gang etter gang.
 • Biblioteket har et samarbeid med DuKan (gjenbruksbutikk) som lager tøyposer til hjemlån, og vi oppfordrer våre lånere til å bruke disse eller ha med egne handlenett.
 • Vi gir bort kasserte bøker til skoler, barnehager og andre institusjoner som trenger det.
 • Vi vektlegger i stor grad å benytte lokale aktører når arrangementer og aktiviteter programmeres.

 

Mål 13 Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 13 Stoppe klimaendringene:

 • Biblioteket fremmer aktuell og bred kunnskap gjennom litteratur som belyser temaer som miljø og klima, og kan ha utstillinger og aktiviteter knyttet til emnet.
 • Vi kildesorterer i stor grad eget avfall.
 • Vi jobber med å øke miljøbevissthet og tanken om resirkulering, f.eks gjennom verksted der vi lager bokkunst av brukte bøker eller har utstilling om forurensing og plast i havet.
 • De ansatte benytter egne drikkeflasker og kopper te og kaffe.
 • Når vi skal på kortere turer bruker vi hovedsakelig tog eller kommunens el-bil.

 

Mål 14 Livet i havet

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 14 Livet i havet:

 • Biblioteket fremmer aktuell og bred kunnskap gjennom litteratur som belyser temaet, og bistår i å tilgjengeliggjøre vitenskapelig kunnskap gjennom innlån fra aktuelle fagbibliotek.
 • Vi vektlegger tidlig kunnskapsformidling, særlig til barn, via lett tilgjengelig litteratur om livet i havet, slik kan det skapes gode holdninger og hindre forsøpling og forgiftning av havet.
 • Bevisstgjøring gjennom barns kreativitet via utstilling om f.eks om forurensing og plast i havet.

 

Mål 15 Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål Livet på land:

 • Biblioteket kan tilby aktuell litteratur om bruk av naturressurser og biologisk mangfold.
 • Vi bistår i å tilgjengeliggjøre vitenskapelig kunnskap om temaet gjennom innlån fra aktuelle fagbibliotek.
 • Tidlig kunnskapsformidling, særlig til barn, via lett tilgjengelig litteratur om livet i havet, slik at det skapes gode holdninger om temaet og hindre forsøpling og forgiftning av havet.

 

Mål 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner:

 • Biblioteket som institusjon er i viktig del av den demokratiske grunnpilaren i samfunnet, en demokratibyggende arena som gir hjelp og veiledning til alle som henvender seg.
 • Å sikre allmennhetens tilgang til informasjon er en av bibliotekets grunnleggende oppgaver. Vi fremmer aktuell og bred kunnskap og sikrer lik tilgang til informasjon, utdanning, kultur, ytringsfrihet og personlig integritet.
 • Biblioteket er en forsvarer av menneskerettigheter og ytringsfrihet.
 • Biblioteket er bevisst sin viktige oppgave om å bidra til et åpent samfunn, opprettholde en sterk motvekt til desinformasjon, falsk propaganda og motvirke polarisering
 • Vi er lydhøre ovenfor gjestene våre og bidrar til medbestemmelse, ved at alle som bruker biblioteket kan komme med forslag til innkjøp og aktiviteter.
 • Vi på tilbudssiden når det gjelder å samarbeide med frivilligheten om aktiviteter.

 

Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Slik bidrar Verdal bibliotek til mål 17 Samarbeid for å nå målene:

 • Biblioteket samarbeider med Fylkesbiblioteket om å spre litteratur fysisk og digitalt, lesekampanjer, forfatterbesøk og å spre kunnskap.
 • Biblioteket har tett samarbeid og god kommunikasjon med skolene. Vi tilbyr klassebesøk og barnehagebesøk med høytlesing. De ansvarlige ved skolebibliotekene får jevnlig veiledning og støtte fra folkebiblioteket.
 • Biblioteket samarbeider med både skolene og fylkesbiblioteket om å gjøre bærekraftsmålene kjent for barn gjennom bærekraftsbiblioteket.
 • Biblioteket på tilbudssiden når det gjelder å samarbeide med frivilligheten om aktiviteter og vi samarbeider med jevnlig ulike lag og foreninger om arrangementer i biblioteket.
 • Biblioteket samarbeider med flere aktører om utstillinger, f.eks folkehøyskolen og Innvandrerrådet.
 • Biblioteket samarbeider med helsestasjonen og sanitetslagene i kommunen for utdeling av «Den første boka mi» og en 2-årsbok, slik at de minste får mulighet til å bli kjent med litteratur lenge før de selv kan lese.
 • Biblioteket er et ledd i et nasjonalt fjernlånssamarbeid for lån av materiale fra andre biblioteker. Vi kan også skaffe litteratur på tvers av landegrenser.
 • Biblioteket samarbeider med lokale lag og foreninger ved å la de deponere dokumenter som belyser kommunens historiske utvikling.
 • Biblioteket samarbeider med næringslivet om å være eksamenssted for enkeltpersoner som skal bli sertifisert innen sitt yrke.
 • Biblioteket samarbeider med offentlige institusjoner om leseombudsordningen.
 • Biblioteket tar imot ungdom på prosjektet «Sommerjobb for ungdom» organisert av Ungdomskontakten.
 • Biblioteket samarbeider med servicekontoret, Seniornett og den videregående skolen om å tilby digital veiledning til innbyggerne.
 • Biblioteket bidrar til formidling av kommunens tiltak innen folkehelse og økt bevissthet om egenaktivitet, f.eks Ti på topp og Tur for alle.
 • Biblioteket har et samarbeid med DuKan (gjenbruksbutikk) som lager tøyposer til hjemlån, og vi oppfordrer våre lånere til å bruke disse eller ha med egne handlenett.
 • Biblioteket samarbeider med Veksttorget og Nav om arbeidstrening for voksne på ulike tiltak.
 • Biblioteket samarbeider med ungdomsskolen, videregående skole og universitet, ved å ta imot studenter og skoleelever i ulike praksisperioder og valgfag.