Drenering

Dreneringstilskudd skal stimulere til økt kvalitet på tidligere grøftet jordbruksjord, samt redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Hvem kan søke?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut.

Mer informasjon om tilskuddet, samt link til søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet ved å følge denne linken Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet

Hvilke dreneringstiltak gir rett til tilskudd?

  • Systematisk grøfting - drenering med en bestemt avstand (rundt 10 meter) mellom grøftene som dekker et gitt areal. 
  • Annen grøfting (usystematisk) - usystematisk og tilfeldig grøfting/drenering for å tørrlegge mindre partier på jordet.
  • Avskjæringsgrøfting - grøftingen skal bidra til å hindre vannsig fra overforliggende arealer inn på jordbruksarealet. 
  • Profilering - overflateforming der et system av åpne grøfter med møneformete teiger mellom sikrer overflateavrenning av arealet. 
  • Omgraving - omsnuing av jordprofilet på myrarealer, slik at torvjord legges under og et lag av undergrunnsjord legges på toppen. Omgraving skal drenere arealet og bedre bæreevne. 

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Lovdata