Varsel ved mistanke om brudd på dyrevelferdsloven

Norsk lov stadfester at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Å ha dyr er et stort ansvar. Ansvaret for dyrevelferden ligger hos dyreeier eller den som har ansvaret for dyret. Som dyreeier plikter man å skaffe seg informasjon om hvordan dyret skal ha det for å trives. Dette er regulert i Lov om dyrevelferd av 19. juni 2009.

I henhold til lov om dyrevelferd, er det Mattilsynet som har tilsynsansvaret for norsk dyrevelferd. I loven heter det blant annet at "enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet".

Det er dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, men Mattilsynet skal se til at dyreeiere gjør jobben sin. Dersom dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en god nok måte, har Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn. Mattilsynet kan gi pålegg om utbedringer, ta dyr i forvaring, omplassere dem eller avlive, om nødvendig. Mattilsynet kan også fatte vedtak til dyreeiere om overtredelsesgebyr og forbud mot hold av dyr. Videre kan Mattilsynet politianmelde i alvorlige tilfeller.

Du skal varsle Mattilsynet hvis noen:

 • utsetter dyr for vold eller annen brutal behandling
 • ikke gir dyr nok fôr eller vann
 • ikke gir syke eller skadde dyr forsvarlig behandling
 • har forlatt dyr i hjelpeløs tilstand
 • har svært skitne eller ustelte dyr
 • holder dyr på steder som er farlige, svært skitne eller av andre grunner er helt uegnet for dyrene
 • har dyr utendørs uten å gi dem tilgang til oppholdsrom. Dette gjelder ikke
  storfe, sau, geit, hest, lama og alpakka i beitesesongen
  oppdrettshjort og tamrein

Dersom det er akutt fare for at dyr dør eller har store lidelser, ring Mattilsynet på 22 40 00 00. Ring også hvis et stort antall ville eller forvillede dyr er utsatt for store eller uvanlige lidelser.

Dersom situasjonen ikke er akutt, kan du sende en bekymringsmelding:
Skjema for bekymringsmelding

I noen tilfeller er det riktig å melde fra til politiet. Ring politiet på tlf. 02800 hvis du:

 • har kjørt på et dyr
 • har funnet et sykt, skadd eller hjelpeløst dyr
 • vil varsle om farlige eller ulovlige hunder
 • vil varsle om dyr som forstyrrer ro og orden