Gjødselplan

I henhold til forskrift om gjødselplanlegging skal alle foretak som disponerer jordbruksareal med planteproduksjon og som har rett til produksjonstilskudd utarbeide en gjødslingsplan før hver vekstsesong. 

Planen skal i utgangspunktet være årlig og skal omfatte alt jordbruksareal som bruket disponerer. Jordprøver skal tas hvert 4.-8. år og skal som minimum omfatte pH, fosfor, kalium, glødetap eller en skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.   

Planen skal bestå av et skiftekart og planen skal skiftevis omhandle:  

  • Jordbruksareal i dekar 
  • Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold 
  • Fôrgrøde 
  • Årets vekst 
  • Forventa avlingsnivå pr. dekar 
  • Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. dekar 
  • Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel, type, mengde og spredetid
  • Mineralgjødsel, type, mengde og spredetid 

Kommunen skal kontrollere at gjødselplan foreligger og at den tilfredsstiller kravene som er satt i forskriften. Ved uttrekk til kontroll, f.eks. ved behandling av de ulike tilskuddsordningene, må foretaket fremvise gjødselplanen. Manglende eller mangelfull gjødselplan innebærer dermed at vilkåret for å motta tilskudd ikke er oppfylt.

Dette kan bety at store deler av eller hele tilskuddet faller bort. 

Det er altså et krav, og helt nødvendig å få utarbeidet en gjødselplan. Du kan få hjelp fra f.eks. landbruksrådgivningen (NLR), eller andre aktører til dette. Det finnes også gode programmer på nettet for de som ønsker å gjøre det selv.   

Forskrift om gjødselplanlegging: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-07-01-791