Melding om bruk av biogjødsel/avløpsslam

Bruk og lagring av biogjødsel/avløpsslam skal meldes kommunen.

Meldingsskjema (PDF, 634 kB)

Fyll ut skjemaet og send til postmottak@verdal.kommune.no.

Ta kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål».

 

§ 26. Jordkvalitetskriterier (tungmetaller)

Jord som skal tilføres produkter som klassifiseres i kvalitetsklasse I og II, jf. § 10 nr. 1, må ikke ha innhold av tungmetaller som overstiger verdiene i tabellen nedenfor:

Tungmetaller

Maksimalt innhold i dyrka jord (mg/kg TS)

Kadmium (Cd)

1

Bly (Pb)

50

Kvikksølv (Hg)

1

Nikkel (Ni)

30

Sink (Zn)

150

Kobber (Cu)

50

Krom (Cr)

100

 

Et mellomlager for slam/biogjødsel vil ikke bli plassert på flomutsatte områder, eller så nær vassdrag, brønn eller annen vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.

Slammet/biogjødsla skal inngå i gjødselplanen i spredeåret.

Slam/biogjødsel skal ikke spres på snødekt eller frossen mark og ikke i perioden 1. november til 15. februar. Slam/biogjødsel skal nedmoldes straks og senest innen 18 timer etter spredning.

Slam/biogjødsel skal ikke spres på arealer der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt. Der det er spredt slam/biogjødsel kan det ikke dyrkes slike vekster før etter at det er gått 3 år. I gitte tilfeller kan Mattilsynet ha gitt en dispensasjon fra denne bestemmelsen. Mattilsynet har 07.04.2017 gitt en dispensasjon fra denne bruksbestemmelsen for produktene Ecopro I og II.

Slam/biogjødsel skal ikke spres i eng eller brukes i gartneri. I private hager, parker, lekeareal og lignende må slam bare brukes som en del av et dyrkningsmiddel.

En hver som disponerer slam/biogjødsel plikter å innføre og utøve internkontroll i overenstemmelse med forskrift av 25. april 2003 nr 486 om miljørettet helsevern § 12.

Slammet/biogjødsel skal ellers brukes på en slik måte at det samsvarer med de krav som stilles i miljøplan og KSL for driftsenheten.

Ved brudd på forskriftens krav som vil kunne gi negativ innvirkning på helsen, kan kommunen kreve forholdet rettet etter Folkehelseloven § 14 og Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav mv § 32.

Ved drift i strid med regelverket for jordbruksvirksomhet, kan kommunen gi pålegg og tvangsgebyr i hht. Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav mv.

Ved drift i strid med regelverket for jordbruksvirksomhet, kan avkorting, tilbakeholdelse, m.v. av produksjonstilskudd gjøres i henhold til forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.