Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Du må utarbeide en plan for nydyrkingsarbeidet med kart over området som skal nydyrkes. 

Hvem kan søke?
Foretak som eier eller leier jordbruksareal, kan søke om godkjenning av plan for nydyrking. Det kan også gis godkjenning til eier av jordbruksareal som leies ut.

Slik søker du
Se landbruksdirektoratets side for nærmere info om hvordan du søker nydyrking: Søke om nydyrking - Landbruksdirektoratet
Send ferdig utfylt skjema på e-post til postmottak

Behandling
Det er ingen frist for å søke. Alle søknader blir behandlet fortløpende.
Planen må være godkjent for du starter med nydyrkingsarbeidet. 

Hvilke tiltak regnes som nydyrking?
Nydyrking er fulldyrking og overflatedyrking av udyrka jord eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget ubrukt i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka jord til fulldyrka jord regnes ikke som nydyrking.

Klage
Du kan klage på vedtaket. Klagen sendes til kommunen. Hvis kommunen ikke gjør om vedtaket sitt, sender de klagen og saksdokumentene til Statsforvalteren. Det er Statsforvalteren som behandler klagesaken, og fatter endelig vedtak i klagesak.       

Regelverk for nydyrking kan ses på lovdata sine sider, trykk på linken for å komme til forskrift for nydyrking: Forskrift om nydyrking - Lovdata