Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i landbruket

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Foretaket må

 • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund
 • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer
 • disponere de dyra og de arealene det søkes tilskudd for
 • drive arealet det søkes tilskudd for aktivt i den perioden som fremgår av jordbruksavtalen

Slik søker du

Du søker tilskudd på elektronisk søknadsskjema i Altinn ved å logge inn via ID-porten.

Mer info finner du på landbruksdirektoratet via linken: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Landbruksdirektoratet

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året

 • 15. mars (med telledato 1. mars)
 • 15. oktober (med telledato 1. oktober)

Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene. Foretak som leverer søknaden innen fristen, kan endre opplysningene i søknaden i 14 dager etter at fristen har gått ut. 

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si frem til og med 29. mars, men tilskuddsutbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet.

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

 • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.
 • distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker

Klage

Du kan klage på vedtak om tilskudd. Klagen sendes til kommunen din. Det er statsforvalteren som behandler klager på vedtak som kommunen har fattet, og Landbruksdirektoratet som behandler klager på vedtak som statsforvalteren har fattet.

Klagefrist: Innen 3 uker etter at du mottok vedtaksbrevet.

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Lovdata