Motorferdsel i utmark

Slik søker du

Søknadsskjema (digitalt)

Søknadsskjema  (PDF, 161 kB)

Søknader som omfatter kjøring innenfor grensene til Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark må også omsøkes hos nasjonalparkforvaltningen.

Aktuelle lenker

Forskrift for bruk av motorkjøretøy utmark og på islagte vassdrag

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Rundskriv T1/96 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag/10.juni1977nr.82

Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag