Skogfond

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Ordningen skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer.

Hva kan jeg bruke skogfond til?

  • skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie
  • nybygging og ombygging av skogsbilveger og velteplasser
  • vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
  • miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
  • skogbruksplanlegging
  • bioenergianlegg og utstyr for varmeleveranse
  • forsikring av skog
  • kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • oppmerking av eiendomsgrenser i forbindelse med jordskifte

Får jeg skattefordel av skogfondet?

Den delen av tømmerinntekten som avsettes til skogfond blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer først når pengene tas ut igjen fra fondet. 85 % av dette uttaket er skattefritt når pengene brukes til formål med skattefordel.

Søknad om refusjonskrav fra skogfondet

Du søker refusjon på elektronisk søknadsskjema via Altinn ved å logge inn via ID-porten eller ved å sende e-post til roar.leirset@verdal.kommune.no.