Tilskudd til skogbruket

Nybygging og ombygging av landbruksveger

Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveger må godkjennes av kommunen.

Hvem kan søke?

Eiere av landbrukseiendommer som ønsker å bygge ny eller øke standard på en eksisterende skogsveg.

Slik søker du

Søknadsskjema

Veiledning til utfylling finnes på side 4 i skjemaet. Send inn ferdig utfylt skjema på e-post til postmottak@verdal.kommune.no.

Dette skal søknaden inneholde:

  • Generelt om vegtiltaket
  • Hensyn til miljøverdier og andre interesser
  • Kart i målestokk i 1:5000

Hvilke tiltak er søknadspliktige?

  • Skogbruk
  • Utmark
  • Jordbruk
  • Setervirksomhet
  • Gårdsturisme
  • Kraftverk

Hvilke tiltak er ikke søknadspliktige?

Oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen og enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier er ikke søknadspliktige

Kan jeg søke tilskudd?

Det er mulig å søke om tilskudd til skogsvegene i landbruket.

Retningslinjer for tilskudd til skogbrukstiltak i Midt-Trøndelag (PDF, 188 kB)

Søknad sendes på e-post til postmottak@verdal.kommune.no.