Miljø

Hovedområder for miljøarbeidet er å ta vare på naturmangfoldet i kommunen, sikre et godt vannmiljø, inkludert gode forhold for laks og sjøørret, samt å hindre ulemper fra forurensning og forsøpling.

Forurensning og forsøpling

  • Forsøpling er å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall som er skjemmende eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. 
  • Du har ikke lov til å ha, gjøre eller sette i gang noe som kan forurense. 
  • Hvis du skal gjøre noe som kan forurense, må du søke om lov. 

TIPS oss!

Vi ønsker tips om steder med forsøpling eller forurensning. Kontakt oss på telefon 74 04 82 00 eller e-post.

NB! Ved mistanke om akutt forurensning, kontakt Brannvesenet Midt, telefon 110.

Hvordan påvirker forsøpling miljøet?

Ulovlige avfallsfyllinger kan ha følgende negative effekter på miljøet:

  • Sigevannsproblem. Avrenning kan føre til forurensning av grunnvann og vassdrag.
  • Ulykker og helseskade. skader kan skje som følge av at barn leker med hensatte maskiner, skarpe gjenstander osv. 
  • Smittespredning. Fyllinger som inneholder matavfall kan tiltrekke seg fugler, rotter og andre skadedyr.
  • Redusert bruksverdi. Områdets kvalitet kan bli svekket. Resultatet kan føre til at færre bruker det fordi fyllingen gjør at området i ikke er så hyggelig lenger. 
  • Trusler mot biologisk mangfold. Hageavfall som inneholder fremmede arter kan true det biologiske mangfoldet. 

Litt forsøpling blir mer etter hvert

Alle skal levere avfall til godkjent mottak. Stadig forsøpling i et område kan føre til en ulovlig avfallsfylling på relativt kort tid. Forurensningspotensialet avhenger av type søppel og om avfallet er (delvis) nedgravd. Hva slags type natur og hvordan folk bruker området har også betydning.

Avfallstyper som blir registrert i ulovlige fyllinger stammer som regel fra ulike kilder. Bygg- og anleggsavfall, park- og hageavfall og bilvrak er noen av det vanligste.

Hageavfall er forsøpling

Parker, friområder og friluftsområder tilhører allmennheten og skal holdes pent og ryddig. Det er derfor ikke lov å kaste hageavfall på friområder da dette regnes som forsøpling på samme måte som andre typer avfall. 

Plikt til å unngå forurensning

Etter forurensningsloven må ingen ha, gjøre eller sette i verk noe som kan gi fare for forurensning. Hvis det er fare for forurensning skal den som er ansvarlig sørge for tiltak for å hindre dette. Har forurensningen skjedd skal vedkommende sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense skaden.  Den ansvarlige har også plikt til å gjøre tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen, eller av tiltakene for å motvirke den. Hvis du skal gjøre noe som kan forurense, må du søke og få tillatelse før du starter.

Naturmangfold

Før man bygger ut et område eller gjør andre tiltak som direkte eller indirekte påvirker natur, må både privatpersoner og profesjonelle aktører undersøke om de må ta hensyn til viktig natur eller vilt. Legg alltid føre-var-prinsippet til grunn før du gjør noe. Du kan også kontakte kommunen for å få råd og veiledning.

Verdal har flere truede arter, viktige naturtyper, naturreservater, fuglefredningsområder og en nasjonalpark. Verdalsvassdraget er varig verna mot kraftutbygging.

I Naturbase finner du informasjon om naturverdier og naturregistreringer. Men det finnes naturområder og viktige viltområder som ikke registrert her. Noe er også unntatt offentlighet, for eksempel rovfuglreir.

Naturmangfoldloven

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark (sørsamisk: Låarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve) er Norges 4. største nasjonalpark, beliggende i skog- og fjellområdene øst i Trøndelag; inn til svenskegrensen. Parken ble opprettet 17. desember 2004 for å beskytte et karakteristisk fjellandskap med innslag av urskog, og den dekker et område på 1 932 km².

Det er etablert en egen innfallsport til nasjonalparken i Verdal ved Vera samfunnshus.

Vernede våtmarksområder

Det er flere våtmarksområder med internasjonal vernestatus i Verdal, såkalte Ramsarområder. Ørin naturreservat, Rinnleiret naturreservat og Bjørga fuglefredningsområde inngår i Trondheimsfjorden våtmarkssystem. Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde og Lundselvoset naturreservat i Leksdalsvatnet utgjør sammen med Hammervatnet naturreservat i Levanger kommune Innherred ferskvannssystem. Ved Ørin naturreservat ligger Trondheimsfjorden våtmarkssenter. På hjemmesiden deres kan du lese mer om disse verdifulle våtmarksområdene.

I tillegg er det fire andre vernede våtmarksområder i kommunen, Barsjøen naturreservat, Breivatnet naturreservat, Fjellmannmyra/Vargdalsfloa naturreservat og Kaldvassmyra naturreservat. Deler av Ramsarområdet Øvre Forra naturreservat ligger også i Verdal kommune.

Vernede skogsområder

Det er fire verneområder i kommunen hvor hovedformålet med vernet er naturverdier knyttet til skog, Djupdalen naturreservat, Langnes naturreservat, Ramsås naturreservat og Tverråa naturreservat.

Viktige naturtyper

Det er gjennomført kartlegging av viktige naturtyper i store deler av kommunen. Kart over disse områdene finnes på Naturbase. Eldre kartlegginger finnes under kartlag «Naturtyper – DN-håndbok 13» og «Naturtyper – DN-håndbok 19». Nyere kartlegginger finnes under kartlag «Naturtyper – Miljødirektoratets instruks».

Artikkelliste