Prikktildeling - konsekvenser ved brudd på alkoholloven

Gjelder salgsbevilling og skjenkebevilling

Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført skjenke/salgskontroll ved et skjenke/salgssted og det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av forskrift til alkohollovens § 10-3.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt tilsammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftens § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

Det er formannskapet i Verdal som bestemmer om det skal tildeles prikker eller ikke.

Alkoholforskriftens § 10-3

Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:

 • salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år, jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd
 • brudd på bistandsplikten, jf. § 4-1 annet ledd i denne forskriften
 • brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven § 3-9 og § 4-7
 • hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven § 1-9.

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:

 • salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 3-1 i denne forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler, jf. § 4-2 første ledd i denne forskriften
 • brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven § 3-4a, § 3-7
  og § 4-4
 • skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven § 1-5 første ledd
 • brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf. alkoholloven § 1-5 tredje ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:

 • det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. § 4-1 i denne forskriften
 • mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven § 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i denne forskriften
 • manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne forskriften
 • manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne forskriften
 • brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven § 1-7c
 • gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd
 • gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven § 1-8 annet ledd.

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:

 • brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. § 4-6 i denne forskriften
 • brudd på regler om skjenkemengde, jf. § 4-5 i denne forskriften
 • konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. § 4-4 i denne forskriften
 • gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. § 4-4 i denne forskriften
 • brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. § 3-3 i denne forskriften
 • brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven § 3-2 og § 4-3
 • brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven § 9-2, jf. kapittel 14 i denne forskriften
 • andre overtredelser som omfattes av alkoholloven § 1-8 første ledd, jf. blant annet alkoholloven § 3-1 femte ledd, § 4-1 annet ledd, § 8-6, § 8-6a, § 8-12 og § 8-13.
   

Alkoholforskriftens § 10-4

Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3.

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 10-2, i de alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes særskilt i vedtaket.