Serveringsbevilling

Den som skal starte opp med et serveringssted der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for å spise på stedet, må ha serveringsbevilling. Bevilling gis til selskapet som eier stedet.

Serveringsbevillingssaker behandles etter serveringsloven.

Det stilles krav til vandel for sentrale personer tilknyttet virksomheten. Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Daglig leder må være myndig og ha gjennomført etablererprøve. Rådmannen fatter vedtak om serveringsbevilling etter delegert myndighet fra kommunestyret.

Kunnskapsprøven (etablererprøve)

Her kan du lese om kommunens informasjon om etablererprøve.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling:

  • Dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder
  • Dokumentasjon på daglig leders tilknytning til bedriften
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Skatteattest for bedriften, eier og andre med vesentlig innflytelse.

Gjeldende lov og regelverk:

Søknadsfrist

Det er ingen spesifikk søknadsfrist, innkomne søknader behandles fortløpende.

Søknadsbehandling

Kommunen skal ta stilling til søknaden så raskt som mulig og senest innen 60 dager. Fristen regnes fra når søknaden er fullstendig, dvs. at alle nødvendige vedlegg er med og at søknadsskjemaet er utfylt korrekt.

Alle søknader om serveringsbevilling skal sendes til uttalelse til politiet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Verdal kommune, kommunedirektøren, postboks 24, 7651 Verdal. Kommunen kan gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Merknader

Endringer i bevillingen skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Søknaden sendes elektronisk eller skrives ut og sendes i posten til:

Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal.

Søknadsskjema serveringsbevilling