Skjenkebevilling enkeltanledning

Skal du arrangere festival, konsert eller annet klart avgrenset arrangement som er åpent for publikum og servere alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Søknadsfrist

Minimum 14 dager før arrangementet skal finne sted.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes elektronisk, eller skrives ut og sendes i posten til:

Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal

Spørsmål rettes til Verdal kommune, servicekontoret, tlf. 74 04 82 00.

Søknad

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling

Skisse over lokalet (skjenkeområdet) med inntegning av bar(er).

Vilkår (i tillegg til ordinære vilkår)

  • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
  • Det skal være 18 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
  • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.
  • Det gis ikke skjenkebevilling til 1% MC-klubber.
     

I tillegg gjelder generelle vilkår om at det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangementer rettet mot familier med mindreårige barn).

Det gis ikke tillatelse til etablering av nye festarenaer i sentrum gjennom søknader om skjenkebevilling ved enkeltanledning. Definisjon sentrumssone er innenfor den gule omrammingen:

Sentrumssone - Klikk for stort bilde

Du må i tillegg melde om arrangementet til brannsjefen og politiet.

Skjenketid

  • For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
  • For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2) Fra kl. 08.00 til kl. 02.00

Bevillingsgebyr

Bevillingsgebyr for søknad om skjenkebevilling er pt. kr 380,- pr. søknad.

Gjeldende lov og regelverk:

Lover:

Retningslinjer:

Forskrifter:

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Verdal kommune, kommunedirektøren, postboks 24, 7651 Verdal. Kommunen kan gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.