Søknad om utvidelse av skjenkeareal for en enkelt anledning

De som har skjenkebevilling kan for en enkelt anledning få bevillingen utvidet til å gjelde også utenfor skjenkelokalet, jfr. alkohollovens § 4-2, 4. ledd. 

Bevillingsmyndigheten kan for en enkelt anledning tillate at skjenkebevillingen utvides til å omfatte et større areal enn det bestemte skjenkearealet som bevillingen gjelder for. Videre kan bevillingen utvides til også å gjelde et areal utenfor skjenkestedet eller i andre lokaler. Et eksempel på dette kan være at et skjenkested får utvidet sin bevilling for å drive skjenkevirksomhet på et markedsarrangement, festival eller liknende.  Skjenkestedets varebeholdning og ansatte kan ved slike utvidelser benyttes. Det er bevillingshaver som er ansvarlig for utøvelsen av bevillingen under arrangementet.

Søknader om geografisk utvidelse av skjenkeareal behandles av kommunedirektøren. 

Søknad om utvidelse av skjenkeareal