Fritak fra eiendomsskatt

Ved generell eiendomsskatt er alle eiendommer i utgangspunktet skattepliktig. Eiendomsskattelovens §5 gir likevel fritak til enkelte eiendommer, og eiendomsskattelovens §7 åpner for at kommunestyret kan frita ytterligere.

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt

Kommunestyret kan frita ytterligere med hjemmel i eiendomsskattelovens §7. Dette gjelder blant annet eiendom eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten og bygninger med historisk verdi.

Kommunestyret gir fritak etter §7 for eiendommer som åpenbart faller innenfor kriteriene, men det gjøres oppmerksom på at ikke alle fritaksberettigede eiendommer nødvendigvis er fanget opp av dette. Det er derfor du som hjemmelshaver som har ansvar for å søke om fritak - dersom du mener eiendommen oppfyller kriteriene.

Hvordan søker jeg fritak?

Søknad kan sendes inn fortløpende, gjerne så tidlig som mulig på året. Beslutning om fritak gjøres normalt i forbindelse med behandlinga av budsjettet for kommende år, vanligvis i desember.

Søknaden må inneholde:

  • Begrunnelse for hvorfor du mener eiendommen er berettiget til fritak etter § 7.
  • Kopi av vedtekter/regnskap eller lignende, som viser at stiftelsen/institusjonen er ikke-kommersiell. 

Søknaden sendes på e-post til: postmottak@verdal.kommune.no eller på papir til:

Verdal kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 21,
7651 Verdal

De må da fremlegge dokumentasjon på hvorfor de mener å tilfredsstille kravene for fritak.