Fritak fra eiendomsskatt

Ved generell eiendomsskatt er alle eiendommer i utgangspunktet skattepliktig. Eiendomsskatteloven gir likevel fritak til enkelte eiendommer, og åpner for at kommunestyret kan frita ytterligere.

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt

Kommunestyret kan frita ytterligere med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7. Dette gjelder blant annet eiendom eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten og bygninger med historisk verdi.

Kommunestyret gir fritak etter § 7 for eiendommer som åpenbart faller innenfor kriteriene, men det gjøres oppmerksom på at ikke alle fritaksberettigede eiendommer nødvendigvis er fanget opp av dette. Eier kan søke om fritak. De må da fremlegge dokumentasjon på hvorfor de mener å tilfredsstille kravene for fritak.

Fritaksvedtak med hjemmel i § 7 er årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med kommende års budsjett.

Søknad om fritak fra eiendomsskatt sendes til eiendomsskattekontoret.