Hvordan beregnes eiendomsskatten for min eiendom?

Eiendomsskattetaksten bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger. Takst blir utarbeidet etter besiktigelse av eiendommene, og korrigeres for lokale forhold av besiktiger og gjennom bruk av faktorer.

Verdifastsettelse

I henhold til eiendomsskatteloven skal verdien settes til det beløpet som en må gå ut fra at eiendommen etter sin innretning, bruksegenskap og beliggenhet kan bli avhendet for under vanlige salgsforhold ved fritt salg. Dette innebærer at en ved verdsettelsen skal tilnærme seg eiendommens objektive omsetningsverdi, markedsverdien.

Fakta om eiendommen

Faktaopplysninger om tomter og bygninger blir i all hovedsak hentet fra godkjente bygningstegninger og det nasjonale eiendomsregisteret matrikkelen. Ved arealberegninger av bygninger brukes bruksareal (BRA). Dette er grovt sett arealet innenfor ytterveggene.

Vurdering av eiendommen

Skjønnsmessige vurderinger tar for seg standard og beliggenhet for eiendommene, og innebærer blant annet en utvendig besiktigelse. Ved besiktigelsen vurderer besiktiger om det er lokale forhold rundt eiendommen (utenfor tomtegrensen) eller forhold på eiendommen (innenfor tomtegrensen) som krever korreksjon, før de fastsetter forslag til takst.

Utfyllende informasjon om takseringen kan leses i sakkyndig nemnd rammer og retningslinjer for taksering for eiendomsskatt her: Retningslinjer for eiendomsskattetaksering (PDF, 281 kB)

Sonekart

Boligsoner (PDF, 14 MB)

Fritidssone Verdal (PDF, 102 kB)

Fritidssone Vera (PDF, 93 kB)

Fritidssoner Syd Innsvann, Sandvika, Finnvola (PDF, 96 kB)