Kan jeg klage på taksten?

Hvis du mener at skattetaksten er feil, kan du klage. 

Det er sakkyndig nemnd for eiendomsskatt som behandler klagen i 1. instans. Dersom sakkyndig nemnd velger å opprettholde vedtatt takst, vil klagen gå videre til klagenemnd for eiendomsskatt. Klagenemnda foretar en selvstendig vurdering av klagen og kan opprettholde, senke eller øke eiendomsskatten. Klagenemndas vedtak er endelig og kan bare overprøves ved domstolsbehandling.

  • Klagen må være skriftlig og sendes til eiendomsskattekontoret innen 6 uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn (1. mars). Fristen for å klage på takstgrunnlag for inneværende år er 12. april.
  • Klagen må være saklig begrunnet på grunnlag av feil i takst på egen eiendom. 
  • Det er bare mulig å klage med samme grunnlag en gang (jfr. eiendomsskattelovens § 19).
  • Alle som har sendt skriftlig klage og mottatt et foreløpig svar på denne, vil motta en skriftlig orientering om sakkyndig nemnds vedtak når dette er klart.
  • Er du i tvil om vi har mottatt klagen din, ta kontakt med eiendomsskattekontoret.

Mens du venter på at din klage behandles, må fakturaer betales jf. Eiendomsskattelovens § 25, så lenge det ikke er inngått annen avtale med kommunen. Hvis du får medhold, vil du få tilbakebetalt det du har betalt for mye. Det gjelder både klager og retting av feil i faktagrunnlaget.

Send klage på eiendomsskatt

Klagen kan også sendes pr. post, e-post eller leveres hos servicekontoret

Har du spørsmål om din klage, ta kontakt med eiendomsskattekontoret.