Detaljregulering Ørin Nord - Varsel om utvidelse av planområde og oppheving av eldre plan

Sweco Norge AS, på vegne av Verdal kommune, ga i mai 2022 melding om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Ørin Nord (planID 5038-2022004). I samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles det nå utvidelse av det opprinnelige planområdet.

Planområdet er vist i kartutsnittet, og er på ca. 990 daa totalt. Opprinnelig varslet planområde er vist i rødt. Områdene det nå varsles utvidelse for er vist i grønt.

Formålet med planen for Ørin nord er å legge til rette for arealer til lagring av store stålkonstruksjoner knyttet til havvind og oppdrett. Bakgrunnen for utvidelse av planområdet sørover er å tilrettelegge for en helhetlig adkomstløsning til Ørin Nord, via Sandøra. Som følge av utvidelsen av planområdet, ønsker Verdal kommune å oppheve gjeldende reguleringsplan for Ørin Nord (planID 5038-2007011) i sin helhet etter vedtak av ny plan. Planområdet er derfor også utvidet nordover slik at det dekker hele arealet i planen fra 2007.

Planområdet er i gjeldende reguleringsplan regulert til industri med tilhørende buffersoner mot verneområdet, offentlige trafikkområder, friområde og friluftsområde i sjø og vassdrag. Ved opprinnelig varsel i 2022 ble det vurdert at tiltaket skal konsekvensutredes mht. naturmangfold. Utvidelsen av planområdet er vurdert å ikke utløse krav om ytterligere konsekvensutredning. Utredningsprogram er beskrevet i fastsatte planprogram fra 2022.

Eventuelle innspill til varselet sendes på e-post til stine.bakkan@sweco.no eller per post til:

Sweco Norge AS v/Stine Bakkan
Ogndalsvegen 2
7713 Steinkjer  

Frist for innspill er 24. mai 2024.

2022004 Planprogram (PDF, 3 MB)