Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Hjemmel

Fastsatt av Verdal kommunestyre med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §28 andre ledd, jf. forskrift om 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.

§ 1 Formål 

Den lokale forskriften skal sikre at kommunens utgifter til utførelsen av lovpålagte feie- og tilsynstjenester blir dekket i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven § 28. 

§ 2 Virkeområde 

Denne forskriften gjelder for Verdal kommune. Lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, gjennomføres av Brannvesenet Midt IKS, i henhold til forskrift om brannforebygging § 17. Forskriften er hjemmelsgrunnlaget for fastsetting av gebyr for disse tjenestene. 

§ 3 Definisjoner 

Lovpålagt feiing og tilsyn 
De feie- og tilsynsoppgaver som Brannvesenet Midt IKS skal gjennomføre i henhold til forskrift om brannforebygging § 17. 

Fyringsanlegg 
Ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat der varmluft skal produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og skorstein, samt eventuelt matesystem for brensel. 

Gebyrregulativ 
Gebyrregulativet er navnet på den gjeldende prisoversikten for feiing og tilsyn i kommunen. Satsene i gebyrregulativet blir årlig justert i henhold til selvkostregelverket. 

Selvkostprinsippet
Selvkostprinsippet innebærer at inntekter fra gebyret ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten eller produktet. 

Brannforebygger 
Tidligere benevnt feier. Den som utfører lovpålagt feiing og tilsyn.

Røykkanal 
Kanal for transport av røykgasser fra fyringsanlegget røykuttak til friluft, herunder røykrør, anbringer og skorstein. 

Skorstein (pipe) 
Vertikal del av røykkanal. Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler.,

§ 4 Gebyr for feie- og tilsynstjenester 

Gebyret skal dekke kommunens utgifter ved levering av feie- og tilsynstjenesten etter selvkostprinsippet. 

Brannvesenet Midt IKS beregner årlig gebyrgrunnlaget etter reglene for selvkost, jf. Kommuneloven § 15-1 og forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer. 

Gebyrene skal publiseres i et gebyrregulativ på hjemmesidene til Brannvesenet Midt IKS og på kommunens hjemmesider.

Det skal innkreves gebyr fra samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester. Dette gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke. 

Kommunen differensierer gebyrene for ulike abonnentgrupper. Størrelsen på gebyret skal gjenspeile frekvensen og omfanget av feiingen og tilsynet. Prisstrukturen kommer frem av gebyrregulativet. 

Gebyrplikten er ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn gjennomføres. 

Kontroll etter pipebrann og befaringer etter forespørsel, i kombinasjon med tilsyn av fyringsanlegg, dekkes av de ordinære gebyrene. 

Brannvesenet Midt IKS innkrever gebyrene på vegne av kommunen.

§ 5 Fritak for gebyr 

Brannvesenet Midt IKS kan etter søknad innvilge fritak fra å betale gebyr dersom eier/bruker oppfyller vilkår som beskrevet under. Fritak innvilges når eier/bruker dokumenterer ett av følgende punkt: 

  • Eier dokumenterer at ildstedet er koblet fra røykkanalen 
  • Eier dokumenterer at røykkanalen i skorsteinen er lukket ved blending 
  • Eier dokumenterer at fyringsanlegget er tilfredsstillende plombert mot bruk

Det er eier av fyringsanlegget som har ansvaret for å melde fra til Brannvesenet Midt IKS om at fyringsanlegget ikke er i bruk, at det er ønske om fritak for feiing og å tilpasse fyringsanlegget slik at det ikke kan brukes til oppvarming. Eier har også ansvar for å gi melding til feiervesenet når ildstedet skal tas i bruk igjen.

Det kan kreves etterbetalt feie- og tilsynsgebyr fra det tidspunktet fritak ble innvilget dersom huseier tar fyringsanlegget i bruk igjen, men ikke melder fra om tilkobling/installasjon av ildsted/fyringsanlegg, eller fjerning av blending. 

§ 6 Andre tjenester 

Andre tjenester faktureres av Brann Midt IKS etter medgått tid etter avtale. 

§ 7 Myndighet 

Verdal kommune har delegert myndighetsutøvelsen av denne forskrift til Brannvesenet Midt IKS. 

§ 8 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend.

 

Se også høring på Brann Midt sine hjemmesider.

Høringsfrist

1. august 2024

Send din uttalelse

Leder forebyggende avdeling 
Trond Marius Fornes
Mobil: 990 17 246