Planstrategi

Alle kommuner skal ha en planstrategi. Lovkravet er nedfelt i lov om planlegging og byggesaksbehandling §10-1 som sier at «kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi».

En planstrategi er ingen egen plan, men et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre, for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien skal styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres for å møte kommunens muligheter og utfordringer. Planstrategien er også et egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem og planressurser.

Vedattt Planstrategi 2021-2024 (PDF, 561 kB)