Ny reservevannsløsning Leklem

Verdal kommune skal starte arbeidet med fornying av kommunal reservevannsledning fra Leklemsvatnet.

Det vil bli anleggstrafikk i området samt periodevis stengt veg under anleggsarbeidet. 

Leklemsvegen blir i første omgang stengt ved Semsbekken i perioden 1. september til 20. september.

Entreprenør: Letnes Entreprenør AS

Oppstart og framdrift: Anleggsstart er i september 2022. Anlegget planlegges ferdigstilt i juni 2023.

Ledningsarbeid: Prosjektet omfatter fornying av vannledning i fra eksisterende pumpehus ved Fleskhus og opp til klorhuset. Strekningen utgjør ca. 1400 meter

Ved kryssing av Semsbekken med ledningstrase, skal eksisterende DN800 kulvertrør erstattes med ny DN 1400mm betongrør med innvendige terskler. Nedstrøms kulvert skal det etableres en kulp egnet for sjø-ørret med tilhørende terskel og tørrvannføringsrenne etc.

Informasjon 

Det vil legges ut informasjon underveis på kommunens hjemmeside og Facebook. I tillegg vil det sendes ut melding om stenging av vann og veg til de berørte via SMS.

Tegning: