Vannforsynings- og avløpsanlegg Tinden

Verdal kommune skal starte arbeidet med fornying av kommunalt vannforsynings- og avløpsanlegg på Tinden. Arbeidet omfatter omtrent 115 eiendommer. 

Det vil bli anleggstrafikk i området samt periodevis stengte veger under anleggsarbeidet.  

Entreprenør

Vuku Naturstein AS

Oppstart og framdrift

Anleggsstart er 15. august 2022. Arbeidet starter i området ved ny pumpestasjon nede ved elva og vil jobbe seg videre i ulike retninger fra dette punktet. Det er omfattende arbeider som skal gjøres. Vannforsynings- og avløpsanlegget planlegges ferdigstilt ila. 2023, så vil vegene til slutt rehabiliteres og ferdigstilles til sommeren 2024.

Veger

Planlagte kommunale ledninger følger i hovedsak vegene i området, og følgende veger blir berørt avanlegget:

Tindvegen, sørøst for nr. 58

Tindvegen Nedre

Tindvegen Søndre

Gangveg langs elv

Kommunale veger vil få asfalt, i hovedsak med ensidig kantstein samt nye gatelys. Gjelder ikke

kommunale veger som betjener få hus. Deler av Tindvegen og Tindvegen Nedre vil få fortau.

Erosjonssikring langs Verdalselva

I forbindelse med anlegget skal det gjøres tiltak for å stoppe videre utgraving av areal langs elva. I

samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) skal det erosjonssikres en strekning på ca. 250 meter langs Verdalselva. Dette gjelder eiendom gnr/bnr. 19/329 og 19/40.

Ny pumpestasjon

Det skal etableres en ny spillvannspumpestasjon med overbygg mellom elva og gangvegen på eiendom 19/153.

Vannforsynings- og avløpsanlegg

Det nye avløpsanlegget blir bygd som separatsystem, dvs. det legges to separate avløpsledninger; En

for spillvann (kloakk avløp fra kjøkken, bad, klosett, vaskerom etc.) og en for overvann (takvann,

drensvann, utendørs sluk etc.). Dette skal erstatte eksisterende anlegg med fellessystem. Det skal

bygges nytt vannforsyningsanlegg i felles trasé med avløpsanlegget. Nye VA-ledninger skal delvis

legges i nye trasèer som i hovedsak vil følge vegene.

Informasjon

Det vil holdes informasjonsmøter for beboerne på Tinden fortløpende, samt legges ut informasjon underveis på kommunens hjemmeside og Facebook. I tillegg vil det sendes ut melding om stenging av vann og veg til de berørte via SMS.

Tegninger