Arbeidsvarslingsplan for innsnevring eller stenging av kommunal veg

Før arbeid igangsette på offentlig veg skal det foreligge en godkjent varslingsplan og nødvendige skiltvedtak skal være truffet av ansvarlig veimyndighet. For kommunal veg er det kommunen som er ansvarlig myndighet.

Ansvarlig for varslingsplan

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved vei, skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.  

Det er et krav at den som skal utarbeid en varslingsplan har godkjent arbeidsvarsling kurs 2. For stedsansvarlig er kravet arbeidsvarsling kurs 1.

Forskrift om varsling av arbeid på offentlig vei.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/1984-03-01-608

Arbeidsvarslingplan for kommunal vei

Skjema arbeidsvarslingsplan (DOCX, 202 kB)

Skjema fylles ut og sendes postmottak Verdal kommune i god tid før arbeidet er tenkt påbegynt.

Haster det, ta kontakt med Svein Ø. Hovland (kl. 08 – 16)