Brøyting og vinterdrift

Det er virksomhetsområde Teknisk drift som har ansvaret for brøyting av kommunale veger. For riksveger og fylkesveger er det Statens vegvesen som er ansvarlig for brøyting. 

Brøyting blir foretatt når det er 10-15 cm snø.

Informasjon til publikum om brøyting

Brøyteavtale

Verdal kommune foretar en god del snøbrøyting selv, i tillegg inngås det avtale med en rekke private aktører for deler av det kommunale vegnettet.

Ved store snøfall må innbyggerne påregne noe tid før alle kommunale veger og fortau er ryddet. 

 

Brøyting
Rode Sted (Rodenavn) Ansvar Kontaktperson
1 Vinne, Brauta + Brøytekontraktør Svein Hovland
2 Ulvilla, Overholmen Brøytekontraktør Svein Hovland
3 Forbregd Lein + Solberg + Hallem + Leklem Brøytekontraktør Svein Hovland
4 Trones + kåra Brøytekontraktør Svein Hovland
5 Helgådalen, Nordkleiva, Ottermoen Brøytekontraktør Svein Hovland
6 Ness/Lysthaugen/Levangergrense Brøytekontraktør Svein Hovland
7 Vuku m. boligfelt Brøytekontraktør Svein Hovland
8 Inndalen + Garnes boligfelt Brøytekontraktør Svein Hovland
9 Leksdalen m. boligfelt Lundskammen Brøytekontraktør Svein Hovland
10 Raset/Leirådal Brøytekontraktør Svein Hovland
11 Ørin industriområde m. Fætta Drift, Verdal kommune Åge Elvebakk
12 Sul/Sandneset og Karlgårdvegen Brøytekontraktør Svein Hovland
13 Sentrum, Ørmelen, Tinden, Melan, Ydsedalen, Kirkehaug + Drift, Verdal kommune Åge Elvebakk

 

Vintervedlikehold av private bygårder, områder og plasser

Her har private gårdeiere/grunneiere ansvar iht. politivedtekten for Verdal kommune kapittel 4 (Renhold på offentlig sted).

§ 16. Snøfall og takras

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Snø eller is fra fortau, gårdsplass, tomt eller hage må ikke legges i kjørebanen.

§ 17. Strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

På tettbygde steder der det ikke er fortau strøs langs kjørebanens kant.

 

Kontaktinformasjon

Riks- og fylkesveier

Henvendelser om situasjoner på riks- og fylkesveier må rettes til Statens vegvesen. 

Ring veitrafikksentralen på telefonnummer 175.

Kommunale veier

Kontaktpersoner på Teknisk drift: Åge Elvebakk og Svein Øyvind Hovland

Vakttelefoner