Spesialundervisning for voksne

Dette er et tilbud til deg som etter opplæringslovens § 4A-2 har krav på spesialundervisning

Opplæringsloven

Målgruppe

  • hvis du ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
  • hvis du har særlig behov for hjelp til å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter
  • hvis du trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade

Møllegata Voksenopplæring gir tilbud til voksne med:

  • nedsatt hørsel/døvhet
  • synshemming
  • språk-, stemme- eller talevansker, for eksempel afasi etter hjerneslag
  • utviklingshemming
  • behov for opplæring i dagliglivets ferdigheter
  • behov for gjeninnlæring på grunn av store psykiske vansker
  • andre diagnoser med behov for opplæring

Søknad spesialpedagogikk