Hjelpemidler og velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sosial deltagelse, fysisk mobilitet og kulturell aktivitet. Dette skal bidra til selvhjulpenhet til tross for sykdom og psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven skal det tilbys koordinator av kommunen, jamfør helse og omsorgstjenesteloven §7-2. Dette gjelder uavhengig om brukeren ønsker individuell plan.
Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og framdrift i arbeidet med individuell plan.

Eksempler
· Trygghetsalarm og mobil trygghetsalarm med GPS-funksjon
· Digitalt tilsyn som kan forebygge fall
· Medisindosett som varsler når man skal ta tablettene
· Digitale kalendre som varsler når div. aktiviteter starter

Ansvarsgruppemøter er en arbeidsform hvor brukeren har behov for koordinerte tjenester.

For mer informasjon kan koordinator for hukommelsesteam kontaktes på telefon; 969 40 564