Slik søker du om helse- og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for alle helse- og omsorgstjenester i Verdal kommune.

Hvem behandler søknaden?

Det er forvaltningskontoret som behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester. 

Forvaltningskontoret er kommunens kontaktpunkt for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse- og omsorgstjenester. 

Forvaltningskontoret er organisert som en del av avdelingen Koordinerende enhet.

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

De har også et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Slik søker du

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å fylle ut søknadsskjemaet. Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Verdal kommune. 

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 96 kB)

Hva skjer med søknaden din?

Betalingsfritak/betalingsreduksjon

Det er mulig å søke kommunen om betalingsfritak/betalingsreduksjon, og det er også adgang til å klage på fastsettelsen av egenbetalingen - se regler om klage i Pasient- og brukerrettighetsloven.

Aktuelle lenker

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Verdal kommune (PDF, 529 kB)

Pasient- og brukerombudet

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Forskrift om en verdig eldreomsorg

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester