Næringsareal

Å legge til rette for næringsutvikling ved å ha attraktive og tilgjengelige tomter for næringslivet er en viktig målsetning for næringsarbeidet i Verdal. Overordnet skal kommunen bidra til at tilgjengelig areal disponeres på en god samfunnsmessig måte som bidrar til verdiskaping. Dette sikres gjennom overordnede arealplaner som definerer hvordan arealer skal benyttes og tett samhandling med næringslivet.

I Verdal kommune foreligger tre overordna arealplaner:

Kommunedelplan for Tromsdalen er fulgt opp med detaljregulering for kalkbrudd og deponi i Tromsdalen, og legger ikke til rette for annen næring enn dette. 

Kommuneplanens arealdel for Verdal

I Skjørdalen er det avsatt framtidig næringsareal langs Ravlovegen/Svendsenvegen. Det pågår revisjon av kommuneplanens arealdel, og planforslag i 2023 foreslår et stort framtidig næringsareal på Støttåsen i Vinne. 

Kommunedelplan Verdal by 2017-2030

Kommunedelplan for Verdal by regulerer Industriparken på Ørin til industriområde. Reguleringsplan for Ørin Sør II ble vedtatt av kommunestyret 27.02.23. Reguleringsplanen gir en utvidelse av industriområdet på Ørin på ca. 75 dekar næringsareal. Verdal kommune er opptatt av at prosessen rundt tildeling av næringsareal skal være forutsigbar, åpen og rettferdig og har vedtatt kriterier for tildeling av næringsareal for Ørin Sør II.   

Det pågår også planprosesser for å øke tilgjengelige næringsareal på Ørin nord. På motsatt side av E6 er areal langs fylkesvegen til jernbaneundergangen på Kjæran, i hovedsak tilrettelagt for plasskrevende varehandel. I tillegg er det planer om bygging av ny bygningsmasse i sentrum med betydelige arealer for næringsaktivitet i sentrum og sentrumsnære områder. 

Oversikt over kommunens kartløsninger og informasjon om eiendommer i Verdal.

 

Har du behov for næringsareal?

Ta kontakt med: 

Bjørn Erik Haug
bjorn.erik.haug@verdal.kommune.no 
993 54 879 

Kari Mette Elden
kari.mette.elden@verdal.kommune.no
922 19 777