Salgsbevilling

Søknadsskjema salgsbevilling

Søknad om endring av bevilling, styrer eller stedfortreder

Generelt

Salgsbevilling gjelder for salg av drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager fra overdragelsen.

Målgruppe

Salgsbevilling kan søkes av firma/personer som ønsker å drive butikk med salg av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet.

Kriterier/vilkår

Salg av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven. Det kreves uklanderlig vandel. Bevillingshaveren skal utpeke en styrer med stedfortreder som er knyttet til salgsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Begge må i tillegg være over 20 år, de må arbeide i virksomheten og de må oppfylle de krav som stilles i alkoholloven. Evt. bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

Salgsbevilling kan ikke gis til bensinstasjon eller kiosk.

Søknadsfrist

Det er ingen spesifikk søknadsfrist, innkomne søknader behandles forløpende. Det forutsettes selvsagt at søknaden er korrekt utfylt og at alle nødvendige dokumenter er vedlagt søknaden.

Kunnskapsprøven

Her kan du lese om kommunens informasjon om kunnskapsprøve i alkoholloven

Samarbeidspartnere

  • Vaktselskap/kontrollører
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkernes og sentrale personers vandel)
  • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere/uttale seg om bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
  • Sosialtjenesten, NAV

Gjeldende lov og regelverk:

Lover:

Retningslinjer:

Forskrifter:

Veiledning – hvordan få eller motta tjenesten

Du kan søke skriftlig og sende inn søknaden på papir (trykk her for skjema) eller du kan bruke kommunens elektroniske skjema for søknad. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknadsskjema salgsbevilling

Det er et komplisert regelverk rundt salg av alkoholholdig drikk som du bør sette deg inn i før du søker.

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling:

  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
  • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til bedriften
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Skatteattest for bedriften, eier og andre med vesentlig innflytelse.

Søknadsfrist

Det er ingen spesifikk søknadsfrist, innkomne søknader behandles fortløpende. Det forutsetter selvsagt at søknaden er korrekt utfylt og at alle nødvendige dokumenter er vedlagt saken.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes elektronisk eller skrives ut og sendes i posten til:

Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal.

Søknadsbehandling

Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om salgsbevilling skal behandles. Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- og skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig. En søknad er fullstendig når alle nødvendige vedlegg er med og at søknadsskjemaet er utfylt korrekt.

Alle søknader om skjenkebevilling skal sendes til høring til politiet og sosialtjenesten (NAV) i kommunen. Når vi sier at saksbehandlingstiden er opp til 3 måneder, tar vi høyde for at ingen saker blir politisk behandlet i sommerferien, samt at høringsinstansene kan ha bemerkninger og at vi gir søker anledning til å gi oss tilbakemelding på slike bemerkninger. Det kan også være nødvendig å få juridisk uttalelse på søknaden. Høringsinstansene trenger også tid til å behandle saken.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Verdal kommune, kommunedirektøren, postboks 24, 7651 Verdal. Kommunen kan gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Endring av bevilling

Endringer i bevillingen skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte at styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Søknad om endring av bevilling, styrer eller stedfortreder