Skjenkebevilling

Søknadsskjema skjenkebevilling

Søknad om endring av bevilling, styrer eller stedfortreder

Innledning

Skjenkebevilling for alkohol kan gis for maksimum fire år om gangen. Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Alkoholholdig drikk er drikk som inneholder over 2,5 volumprosent alkohol. Bevillingen kan gjelde:

Alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol – alkoholgruppe 1

Alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol – alkoholgruppe 1 og 2.

All alkoholholdig drikk – alkoholgruppe 1, 2 og 3.

Målgruppe

Skjenkebevilling kan søkes av personer eller virksomheter som ønsker å skjenke alkohol på stedet.

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må også ha utvist uklanderlig vandel.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Begge må også være over 20 år og arbeide i bedriften. De må oppfylle de kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven). Se generelle vilkår på side 13.

Kunnskapsprøven

Her kan du lese om kommunens informasjon om kunnskapsprøve i alkoholloven.

Etablererprøven

Her kan du lese om kommunens informasjon om etablererprøven.

Samarbeidspartnere

 • Vaktselskap/kontrollører
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkernes og sentrale personers vandel)
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere/uttale seg om bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
 • Sosialtjenesten, NAV

Gjeldende lov og regelverk:

Lover:

Retningslinjer:

Forskrifter:

Veiledning – hvordan få eller motta tjenesten

Du kan søke skriftlig og sende inn søknaden i papir (trykk her for skjema) eller du kan bruke kommunens elektroniske skjema for søknad. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknadsskjema skjenkebevilling

Det er et komplisert regelverk rundt skjenking av alkoholholdig drikk som du bør sette deg inn i før du søker.

Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling:

 • Plantegninger over lokalets arealer og funksjoner og bruksgodkjenning.
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til bedriften
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest for bedriften, eier og andre med vesentlig innflytelse.

Søknadsfrist

Det er ingen spesifikk søknadsfrist, innkomne søknader behandles fortløpende. Det forutsetter selvsagt at søknaden er korrekt utfylt og at alle nødvendige dokumenter er vedlagt saken.

Søknaden sendes til

Søknaden sendes elektronisk eller skrives ut og sendes i posten til:

Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal.

Søknadsbehandling

Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om skjenkebevilling skal behandles. Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- og skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig. En søknad er fullstendig når alle nødvendige vedlegg er med og søknadsskjemaet er utfylt korrekt.

Alle søknader om skjenkebevilling skal sendes til høring til politiet og sosialtjenesten (NAV) i kommunen. Når vi sier at saksbehandlingstiden er opp til 3 måneder, tar vi høyde for at ingen saker blir politisk behandlet i sommerferien, samt at høringsinstansene kan ha bemerkninger og at vi gir søker anledning til å gi oss tilbakemelding på slike bemerkninger. Det kan også være nødvendig å få juridisk uttalelse på søknaden. Høringsinstansene trenger også tid til å behandle saken.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til Verdal kommune, kommunedirektøren, postboks 24, 7651 Verdal. Kommunen kan gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Endring av bevilling

Endringer i bevillingen skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak.

Søknad om endring av bevilling, styrer eller stedfortreder