Regnskap 2023

Verdal kommune har avlagt regnskap 2023 med et regnskapsmessig resultat som er bedre enn budsjettert. Regnskapet viser et netto driftsresultat (driftsmargin) på 510.000 kr. Kommunens inntekter og utgifter er tett i underkant av 1,5 milliarder kroner.

Det har gjennom året vært rapportert en forventing om et resultat omtrent i balanse. Det er underveis i året også rapportert om stort og økende merforbruk i deler av tjenestene. Det endelige regnskapet viser et relativt stort merforbruk i tjenestene. Når regnskapet likevel ender med tilnærmet nullresultat, så skyldes det teknisk tilbakeføring av deler av pensjonsutgiftene (inntektsført premieavvik), innsparinger i renteutgifter og merinntekter. 

I mai 2023 fikk kommunene varsel om merinntekter fra skatt og et økt rammetilskudd som skulle dekke opp for høy lønns- og prisvekst i kommunene. Ut over dette har det kun vært en mindre vekst i skatteinntekter og rammetilskudd. Den normale skatteveksten i 2023 står i sterk kontrast til den ekstraordinære høye skatteveksten de siste 3 årene. Veksten i skatt og rammetilskuddet har stor betydning for regnskapet fordi den utgjør nesten 70% av kommunale inntekter. For de andre kommunale inntektene har det vært vekst i inntekter for bosetting av flyktninger, tilskudd og ulike refusjoner. 

På utgiftssiden er det i stor grad vekst i lønnsutgifter som trekker ned regnskapsresultatet. Det er for tidlig å si noe sikkert om dette kan henføres til lønnsutvikling eller at årsverk har vært høyere enn budsjettert. I årsberetningen vil kommunedirektøren se nærmere på dette opp imot utvikling i behov for kommunale tjenester i løpet av året.  

«Vi er tilfredse med at regnskapet viser et resultat som er bedre enn budsjettert, og at bruken av disposisjonsfond ble mindre enn budsjettert. Regnskapsresultatet er svakere enn kommunens måltall for bærekraftig driftsmargin, men kommunen beholder samtidig økonomisk handlingsrom i de kommende år», sier kommunedirektør Geir Olav Jensen. Disposisjonsfondet reduseres fra 165 mill kr til 157 mill kr. Det var budsjettert med en nedgang i disposisjonsfondet på 23,6 mill kr, men regnskapet gir rom for at fondsbruken kan reduseres til 7,7 mill kr. Disposisjonsfondet er dermed fortsatt på over 10% av inntektene. Det oppfyller kommunens måltall for fondsreserve.

Den store økonomiske utfordringen for Verdal kommune er gjeldsnivået. Kommunens langsiktige gjeld er 2,28 milliarder kr mot tilsvarende 2,1 milliarder kr i 2022. Pensjonsforpliktelse er da holdt utenfor, fordi pensjonsforpliktelsen balanseres med omtrent tilsvarende oppsparte pensjonsmidler. Gjeldsgraden måler gjeld opp mot kommunens inntekter. Gjeldsgraden for 2023 er 155% mot tilsvarende 153% for 2022. Gjeldsgraden øker mindre enn planlagt. Dette kan forklares med forsinkelser i investeringer og ekstra avdragsbetaling på lån. Kommunen har fortsatt en høyere gjeldsgrad enn måltallet og slik vil det trolig være i mange år fremover.

Regnskapstallene for drift av tjenester viser at deler av tjenestene ikke drives innenfor vedtatte budsjettrammer. Dette er ikke bærekraftig, og kommunen må fortsette arbeidet med å tilpasse driften av tjenestene til forventet inntekt i de kommende år. 

Det kommer en grundigere vurdering av regnskapet i årsberetningen.

Årsregnskap 2023 (PDF, 14 MB)

 

Nøkkeltall

Regnskap 2023 - Klikk for stort bilde