Informasjon om gjennomhogst av skogen på Ørin

Skogen på Ørin har behov for skjøtsel, og Verdal kommune har derfor besluttet at det skal gjennomføres en plukkhogst i friluftsområdet.

Formålet med hogsten er å sikre en stabil skog for fremtiden, få en mer lysåpen skog til glede for friluftslivet og skape en mer variert skog til glede for friluftsliv og naturmangfold. Det vil bli tatt ut enkelttrær, eller grupper av trær på hele parsellen. Det vil ikke bli hogd på eller like i nærheten av krigskirkegården.

Hogst Ørin - Klikk for stort bilde

Utførende entreprenør er Allskog, som bruker underentreprenør til arbeidet. Det skal kjøres med maskiner uten belter for å få mest mulig skånsom drift i forhold til skogbunnen i området. Hogsten skal brukes til kursvirksomhet for skogsentreprenører og andre som arbeider med skogbruk og blir et demonstrasjonsområde for denne typen skogbruk.

Driftsperiode er beregnet til fra midten av september til ut i desember, og områder/soner vil bli avstengt på ukedagene av sikkerhetshensyn. Det vil fremdeles være stier som kan brukes i ytterkantene av skogen for gående. Men vennligst ta hensyn til merking og avstenging.