Vikar for sykmeldt fastlege på Verdalsklinikken AS tiltrer 20. mars 2023.

Jegerprøveeksamen avholdes 28. mars kl. 18.00 på kommunestyresalen i Verdal rådhus.

Røstad Entreprenør

Fredag går startskuddet for Nye Stiklestad skole. Ordfører Pål Sverre Fikse får æren av å sette det første spadetaket i jorda på tomta der ny skole etter planen skal stå klar til skolestart i 2025.

Åpen hall på Vinne skole

 Vinne skole mandag 13. mars kl. 18.30 - 20.30.

Fredag morgen ble det oppdaget brudd på hovedvannledningen.

Verdal kommune tok nylig i bruk Helseplattformen, et felles journalsystem for hele helsetjenesten – fra kommunale helsetjenester til fastlege og sykehus. En viktig del av Helseplattformen er innbyggerportalen HelsaMi. Sjekk at dine kontaktopplysninger om deg der stemmer!

Tverrå Skjækerfjella

Nasjonalparkstyret har kunngjort at revideringsarbeidet med forvaltningsplanen til Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark tas opp igjen.

Formannskapet vedtok i sak 30/2023 i møte den 16.02.2023 å legge forslag til ny renovasjons- og slamforskrift ut på høring.

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra i dag.

Årsregnskap

Verdal kommune har avlagt regnskap 2022 med et sterkt regnskapsmessig resultat.

Ukraina

På ettårsdagen for Russlands fullskala angrep, samles verden for å markere sin støtte til Ukraina. Det vil vi også gjøre og ønsker alle velkommen til Moe-parken.

Helseplattformen Verdal

Alt gikk etter planen natt til 11. februar da til sammen tre ulike systemer ble slått av og Helseplattformen ble koblet på alle kommunale helsetjenester i Verdal og Levanger.

Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) har avgjort saken som ble klaget inn av lokale bilforhandlere i september 2022.

Logo Helseplattformen

Natt til lørdag klokka 03.00 slår Levanger og Verdal kommune av gamle journalsystemer og går over til et nytt felles system, Helseplattformen. Det betyr at til sammen 1700 ansatte i begge kommunene tar i bruk et helt nytt arbeidsverktøy.

Verdal kommune tar i bruk Helseplattformen 11. februar. 

Stortjønna i Vera

Fylkesveg 6900 ved Stortjønna stenges periodevis i fire uker fra 6. februar.

Verdal kommune skal bosette 160 flyktninger i 2023. Vi har behov for hybler, leiligheter av ulik størrelse og eneboliger.

stromstotte

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte. Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022.

Stengt veg ved Kroken

På grunn av byggeaktivitet i Kroken Hage, stenges Kroken for gjennomkjøring i perioden 16.01-17.02.2023.

Statsforvalteren kunngjør med dette oppstart av arbeidet med å utarbeide forvaltningsplan og besøksstrategi for Ørin naturreservat.

Mangfold og inkludering

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet.

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 18. oktober 2022 sak 70/22, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, vedtatt at følgende forslag til detaljregulering sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering Ørin Nord – nytt kaianlegg

I henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for følgende to områder:

Nestvoldjordet 2 (gnr 16/ bnr 1) og Bergsmyr (gnr 277/ bnr 1-2, 29)

Verdal kommunestyre har i møte den 12. desember 2022, sak 132/22, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt følgende reguleringsplan: 

Detaljregulering Stiklestad skole

kvernbrua

Jf. plan- og bygningsloven (av 27.06.2008) §12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune om oppstart av:

Detaljreguleringsplan for fv. 72 Kvernbrua

gangbru

Dessverre er gangbrua over E6 atter en gang påkjørt. Denne gang av en tømmerbil.

Vegstenging

Det foregår gravearbeid i Kroken Hage, Verdal.

Alle over 65 år og personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er lagt frem for formannskapet 03.11.2022.

Alle nødetatene, inklusive redningshelikopter, rykker ut til Verdal etter melding om helikopterhavari. Kommunen har aktivert POSOM-teamet.

helseplattformen

Mandag 31.10.22 går startskuddet på Rinnleiret, og i løpet av de nærmeste ukene skal 1700 ansatte fra Levanger og Verdal kommune gjennomgå opplæring i den digitale Helseplattformen. 

egenberedskap

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 31. oktober starter en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.

Bakgrunnsbilde

Da har du mulighet til å søke på kommunens utviklingsstipend for ungdom.

Oppstart av planarbeid for Storholmen-området.