- Innføringen av Helseplattformen burde vært bedre forberedt

I en foreløpig tilsynsrapport fra Statsforvalteren konkluderes det med at Verdal kommune ikke har hatt tilstrekkelig kontroll ved innføringen av Helseplattformen. Kommunen har frem til 1. november til å svare ut rapporten.

Det er fire områder tilsynet, som ble gjennomført 20. og 21. september, har hatt spesielt fokus på; Informasjonsflyt, legemiddelhåndtering, brukergrensesnitt og personvern.

Statsforvalterens foreløpige konklusjon er at innføringen av Helseplattformen i Verdal kommune har medført risiko for svikt i tjenester og pasientbehandling, og spesielt på områdene legemiddelhåndtering og meldingsutveksling.

Tilsynet retter kritikk mot kommunen for det man anser å være utilstrekkelig opplæring av ansatte, og det samme gjelder retting og oppfølging av feil, mangler og behov for utbedring av løsningen.

Selv om det er en leverandør av løsningen, det amerikanske programvareselskapet Epic, understreker Statsforvalteren at kommunen også har et selvstendig ansvar for å sikre at løsningen de har anskaffet fungerer godt nok for helsepersonellet og andre brukere, og at løsningen ikke gir risiko for svikt for tjenestemottakere og pasienter. 

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og flere kommuner, herunder Verdal kommune. Trondheim kommune har størst eierandel av kommunene. Helseplattformen AS skal innføre og forvalte felles elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system for hele helsetjenesten i Midt-Norge, og har ansvar for kontraktoppfølging med de valgte leverandørene Epic Systems Corporation og IBM Norge med flere.

Det er en kjent sak at informasjonsflyt har vært spesielt utfordrende etter innføring av Helseplattformen. Dette ble også belyst i tilsyn gjennomført ved St. Olavs hospital i februar, samt i to eksterne rapporter (BCG og KPMG). Også i Verdal kommune beskrives det utrygghet om henvisninger ut av kommunen kommer fram. Ansatte i kommunen beskriver at de har fulgt opp henvisninger med telefon til mottaker for å kontrollere. Det har også vært eksempler på at henvisninger har vært skrevet ut på papir og sendt med ambulanse til mottaker. Det oppgis å ikke være mulig å se i løsningen om en henvisning er sendt og mottatt hos mottaker, noe som bidrar til stor usikkerhet.

Tilsynet bekrefter også flere medieoppslag gjennom det siste året som har omhandlet kritikk av brukergrensesnittet i Helseplattformen. Mange oppgir at de bruker flere "klikk", at det er flere veier til samme funksjon og det oppleves krevende å finne frem i løsningen.  Forsidebildet i Helseplattformen oppfattes som uoversiktlig. Ansatte må lete for å finne hvor man skal gå videre, og man må vite hva man skal lete etter for å finne frem. Det oppgis som utfordrende å raskt få oversikt over den viktigste informasjonen om en pasient. 

Statsforvalteren uttrykker forståelse for at ikke kommunen alene kan initiere alle nødvendige endringer i systemet. Spesielt gjelder det for områder som brukergrensesnitt og funksjonalitet i løsningen, og hvor endringer må skje etter konsensus med de andre deltagende kommuner, eller hvor tekniske utbedringer må skje fra Helseplattformen AS. Samtidig poengterer tilsynsmyndigheten at det lokalt i Verdal har vært mangelfull utnytting av de mulighetene som finnes i løsningen, og hvor best mulig tilpasning og bruk ville gitt mindre risiko for brukere og pasienter.

- Vi har erkjent at det har vært og er betydelige utfordringer knyttet til innføringen av Helseplattformen. Dette har vi også orientert formannskap og kommunestyre om underveis. Vi ser alvorlig på flere av funnene som framgår av tilsynsrapporten, og derfor har vi bedt om dialog med tilsynsmyndigheten hva gjelder den videre oppfølging av rapporten. Det har blitt iverksatt flere strakstiltak før vi mottok den foreløpige rapporten. Vi vil nå gå gjennom alle kritikkverdige forhold tilsynet belyser og svare ut innen fristen 1. november, sier kommunedirektør Geir Olav Jensen.