Søknad om midler til allmennyttige- og næringsformål

Tilskudd til allmennyttige formål 

Verdal fjellstyre stiller i 2023 inntil kr 60 000 til disposisjon fra fjellkassen til allmennyttige formål i allmenningsbygdene. Midlene tildeles etter søknad. 

Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål: 

 1. Midlene skal prioriteres aktiviteter og anlegg i statsallmenninger i Verdal, som angår jakt, fiske, friluftsliv, veier, idrett m.m.  
 2. Andre tiltak som kommer hele allmenningsbygda til gode, kan også tildeles midler.
 3. Tiltak på privat eiendom prioriteres ikke. 

Søknaden må inneholde: 

 • Beskrivelse av tiltaket 
 • Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket 
 • Kostnadsoverslag 
 • Finansieringsplan 
 • Søknadssum  

Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no innen 20. juni 2023. 

 

Tilskudd til næringsformål 

Verdal fjellstyre stiller i 2023 inntil kr 150 000 til disposisjon fra fjellkassen til næringsformål i allmenningsbygdene. Midlene tildeles etter søknad. 

Retningslinje for tildeling av midler til næringsformål:  

 1. Midlene skal prioriteres bærekraftig næringsaktivitet som benytter fornybare ressurser i eller knyttet til statsallmenninger. 
 2. Annen næringsvirksomhet i allmenningsbygdene kan også tildeles midler.
 3. Investeringstiltak prioriteres foran driftstiltak.

Søknaden må inneholde: 

 • Beskrivelse av tiltaket 
 • Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket 
 • Kostnadsoverslag 
 • Finansieringsplan 
 • Søknadssum 

 Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no innen 20.juni 2023.

 

Generelt for begge

 • Tiltak som allerede er gjennomført støttes ikke.
 • Det gis ikke støtte til tiltak som kan dekkes av rettighetsbaserte offentlige støtteordninger.

Se www.verdalfjellstyre.no