Temaplaner

En temaplan er kommunens strategiske plan om et spesifikt tema. Temaplaner har gjerne et 12-årsperspektiv, og revideres hvert fjerde år.

Hver temaplan skal ta utgangspunkt i samfunnsmål og strategier fra Kommuneplanens samfunnsdel. De inneholder oversikt over hvilke mål og strategier temaplanen skal bidra til å nå, og hvilke konkrete tiltak som skal igangsettes innenfor planområdet.

Verdal kommune har valgt å vedta sine temaplaner politisk.

Kommunen vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere, næringsliv og lag/foreninger i arbeidet med temaplaner.