Forbregd-Lein barnehage

Om oss

Barnehage er en 5-avdelingsbarnehage som ligger mellom Forbregd-Lein og Leinsmoen boligområde.

Barnehagen ble byget i 1991. Lokalene er inndelt i avdelinger, og er godt egnet til innramming og oversiktlighet for barn og foreldre. Uteområdet er inndelt i to soner, for å ivareta sikkerhet og gode rammer. Det finnes to utestuer/ varmestuer på området som blir brukt daglig. Barnehagen ligger tett inntil et skogsområde, med tre leirplasser som blir mye brukt. Vi har også leirplass nede ved Leksdalsvatnet.

forbregd lein - Klikk for stort bilde

Barnetallet varierer noe fra år til år, men vi pleier å ha mellom 64-75 barn. I forhold til arealnorm kan vi ta imot flere barn.

Vi prøver så langt det er mulig å dele inn i aldershomogene grupper/avdelinger, men tar hensyn til individuelle behov hos barna. Vi har også fokus på at barn skal ha mulighet til å leke på tvers av alder, og ha mulighet til å treffe sine søsken.
Personalgruppa er hele tiden tilpasset krav til norm for bemanning. Personalet innehar mye og variert erfaring og kompetanse. Det er både kvinner og menn som jobber i barnehagen. Flere av oss har erfaring fra andre yrker, noe vi ser på som en berikelse og ressurs.

Arbeidet i Forbregd-Lein Barnehage skal bygge på kommunens grunnverdier:
Åpen, Trygg, Modig

Foreldrene og personalet har sammen utviklet Forbregd-Lein barnehages motto: 
Livsmot og livskompetanse.

For oss betyr begrepene at barna skal bli trygge på seg selv og egne ferdigheter. Et godt grunnlag for utvikling av Livsmot og Livskompetanse er å ha fokus på barns glede og spontanitet, sette fokus på det enkelte barns sterke sider, og ivareta et godt samhold innad i barnegruppa.

Barn har rett til medvirkning og påvirkning i sin hverdag. Retten til medvirkning skal ivaretas med bakgrunn i barnets utviklingsnivå.

Barnehagens personale skal ha en inkluderende praksis, og etterleve Rammeplan for barnehagens sentrale grunnverdier. Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet er viktige verdier som skal gjenspeiles i ansattes praksis. I Forbregd-Lein barnehage skal alle barn kunne motta støtte og hjelp uavhengig av hvem av bemanningen de tar kontakt med. 

Barnehagen skal være et sted barn og foreldre opplever trygghet, forutsigbarhet og struktur. Vi legger spesielt vekt på relasjonsbygging og samspill for å nå disse målene.

Våre satsningsområder er Sosial kompetanse og Uteliv/Fysisk aktivitet.  

Sosial kompetanse:

Vi har implementert flere programmer i "De utrolige årene": Dino-skole, mini-Dina, samt at alle faste ansatte har gjennomført Kurs i universalforebyggende program for barnehage og skole. Vi har planer om å starte opp igjen Universalforebyggende kurs for Foreldre.

I Forbregd-Lein barnehage går alle 4-og 5-åringer på Dinosaurskole.

Dinosaurskolen har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, samt å styrke barnas selvbilde og opplevelse av mestring. Programtematikk er rettet mot å gjenkjenne og forstå følelser hos seg selv og andre, ta andres perspektiv, utvikle ferdigheter i forhold til problemløsning og konflikthåndtering, sinnemestring, empati og selvkontroll. Barna øver også på sosiale ferdigheter som det å lytte og vente på tur - bli enige - stille spørsmål - dele - hjelpe - samarbeide og gi hverandre komplimenter. En øver/ trener på tema gjennom praktiske orienterte metoder som bruk av store hånd-dukker, samtale omkring filmvignetter, rollespill og lek, samt andre ulike aktiviteter knyttet opp mot tema.

Dinoskole - Klikk for stort bilde

Uteliv/Fysisk aktivitet:

Vi har laget en egen plan for dette satsningsområdet. 

Vi deltar også i Verdal kommunes prosjekt HOPP, der fysisk aktivitet og kosthold er tema/fokusområde.

 

Åpningstid

Åpningstid: Kl. 6.30 - 16.15.
Julaften, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag og alle røde dager i kalenderen er barnehagen stengt.
Ferie: Barnehagen har feriestengt i tre uker i juli.
Planleggingsdager: Vi følger Verdal kommunes bestemmelser for seks planleggingsdager i året.

 

Logo Forbregd-Lein barnehage - Klikk for stort bilde

Kontaktinformasjon

Styrer: Kari Reistad
E-post: Send e-post
Telefon: 476 29 782

Telefonnummer til avdelingene:
Litjenget: 477 98 276
Bjørklia: 477 98 278
Berget: 477 98 277
Skogen: 477 98 285
Maurtua: 477 98 279

Daglig dialog med foreldrene foregår gjennom appen IST Home.

 

Lenker

Årsplan 2023-2024 (PDF, 4 MB)
Utelivsplan til bruk i årsplan (PDF, 3 MB)