Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon som kan gis når helsetjenester i hjemmet ikke er tilstrekkelig eller forsvarlig. Korttidsopphold er definert som opphold i institusjon inntil 60 døgn.

Avlastningsopphold

Formålet med å gi avlastningsopphold er å redusere belastningen i pårørendes omsorgsoppgaver. Tilbudet gis i tidsbegrensede perioder.

Avlastningsopphold i institusjon er gratis.

Rehabiliteringsopphold


Formålet med rehabiliteringsopphold i institusjon er opptrening etter skade eller sykdom. Tilbudet gis ved Verdal Bo- og behandlingssenter og innvilges i tidsbegrensede perioder.

Hva betaler jeg?

Opphold i institusjon inntil 60 døgn

Egenandel pr døgn er kr. 180,- 

Korttidsopphold gitt som avlastningstilbud er gratis.

Hvordan søker jeg?

Du søker på søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester (PDF, 96 kB)