Omsorgsstønad

Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget omsorgsstønad.

Omsorgsstønad

En forutsetning for å innvilge omsorgsstønad er at det er innvilget hjelpestønad fra NAV. Det er Forvaltningskontoret som behandler søknaden din og avgjør om du skal få innvilget omsorgsstønad.

Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg og gjøre det mulig for private omsorgsytere å kunne stå i arbeidet. En privatperson kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid som er nødvendig på den måten at kommunen ellers hadde måttet ta seg av dette, jf. ovenfor om hva som er nødvendig helse- og omsorgstjenester. Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang.

For å søke om omsorgsstønad må du fylle ut skjema for søknad om pleie- og omsorgtjenester. (PDF, 328 kB)

Omsorgspenger

Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk.

Temaside omsorgspenger fra NAV