Helsestasjon rus og psykisk helse

Rus

Har du problemer med rusmidler eller annen avhengighetsproblematikk kan du få råd, veiledning og/eller støttesamtaler.

Den overordnede målsettingen for rustjenesten er å tilrettelegge tiltak for en vellykket rehabilitering, ut ifra hver enkelt persons forutsetninger, ønsker og mål, og bidra til å opprettholde eller gjenvinne størst mulig grad av egenmestring.

Tjenesten består av en tverrfaglig sammensatt gruppe med bred kompetanse.

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse, og noen opplever at den psykiske helsen svikter en eller flere ganger i løpet av livet. For noen få resulterer dette i en alvorlig psykisk diagnose, for andre er forholdsvis enkle hjelpetiltak nok til at de blir kvitt de psykiske utfordringene. 

Psykisk helsehjelp ytes av helse- og sosialfaglig personell med spesialisering innen psykisk helse og/eller rus.

Hva kan jeg få hjelp til?

Psykisk helsehjelp kan bestå av et eller flere av punktene under:

 • Bistå bruker med å koordinere sammensatte omsorgs- og tjenestebehov
 • Motivere bruker til deltakelse på ulike aktiviteter
 • Motivere bruker til å etablere eller oppsøke sitt sosiale nettverk
 • Støtte- og/eller veiledningssamtaler
 • Nettverksmøter
 • Hjelp administrering av medisiner

Hvem kan få hjelp?

Rusoppfølging og/eller psykisk helsehjelp gis primært til personer over 18 år, som har behov for støtte, hjelp og bistand på grunn av psykiske helseproblemer etter en eller flere av disse kriteriene:

 • Nedsatt fungering i dagliglivet 
 • Langvarig, moderat eller alvorlig, psykisk helseproblem
 • Funksjonsfall (brått ikke klarer å fungere som normalt) grunnet mildere eller kortvarige problemer med psykisk helse eller rus og som krever profesjonell hjelp over en tidsperiode
 • Motivert for endring og en bedringsprosess

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Mer informasjon finnes på nettsiden til helsedirektoratet - Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Slik søker du

Du søker rusomsorg eller psykisk helsehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

For muntlig henvendelse/søknad - ta kontakt med Forvaltningskontoret via Servicekontoret på telefon 74 04 82 00.

Skriftlig søknad sendes til:

Verdal kommune v/Forvaltningskontoret
Postboks 24
7651 Verdal

Lavterskeltilbud for voksne med psykiske utfordringer og/eller utfordringer knyttet til rus

Store deler av befolkningen vil i perioder oppleve lettere psykisk helse- og rusutfordringer. Hos oss vil du bli møtt av helsepersonell med tverrfaglig kompetanse som har taushetsplikt.

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud for voksne (16+), som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen

 • Direkte hjelp uten henvisning, venting eller saksbehandlingstid
 • Her kan du ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon, råd og veiledning samt vurdering av hjelpebehov enten ved eget behov eller som pårørende
 • Vi kan også være «los» videre i systemet for brukere, pårørende, familier, nettverk og lokalmiljø

Hva kan vi bistå med?

 • Lavterskeltilbudet passer for deg som trenger kun 1(-2) kontaktpunkt, hvor du får anledning til å snakke med en nøytral part
 • Dersom det gjennom samtalen kommer frem behov for mer langvarig oppfølging, bistår vi deg med å søke om dette
 • Råd og veiledning i en krevende livssituasjon eller om du har bekymring knyttet til noen andre i din nærhet
 • Støtte og motivasjonssamtaler
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Ulike kurstilbud
 • Pårørendekontakt
 • Utdeling/retur av brukerutstyr og utlevering av nalokson, motgift mot opioid overdoser
 • Enkel sårbehandling og utdeling av medisiner

Helsestasjon rus og psykisk helse

Åpningstid: Alle hverdager kl. 10.00-14.00

Telefon: 474 57 160 (erstatter tidligere lavterskel psykisk helse sitt telefonnummer)

E-post: psykiskhelse@verdal.kommune.no

Adresse: Avdeling rus og psykisk helse, Helsestasjonen Gamlevegen 4, Ørmelen

Du kan nå oss pr. telefon, e-post eller ved å møte opp i åpningstiden (merket inngang på tverrenden mot busslomma – ring på)

Ruslab

Åpningstid: Mandag, torsdag og fredag 08:00 - 12:00 etter avtale

Telefon: 970 32 255

Adresse: Lokalisert i egne lokaler i Gamlevegen 4, Ørmelen

Er du under 18 år?

Skolehelsetjenesten er rette kontaktpunkt for deg som er under 18 år. 

På nettsiden til Alarmtelefonene for barn og unge - 116 111 finner du mye god informasjon om ulike temaer og ikke minst noen du kan snakke med. 

Ved akutt sykdom

Kontakt din fastlege eller legevakta på 116 117

Ved livstruende tilstander, ring 113