Kunngjøringer

Planvedtak - vedtatte reguleringsplaner

Verdal kommunestyre har vedtatt følgende reguleringsplaner:

Detaljregulering ny gang- og sykkelveg Fv.72 Vallstad - Lysthaugen

Delstrekning 1-5 - sak 42/23 den 25. april 2023

Planvedtaket gjelder delstrekningen fra Vallstad til Sundbyvegen og legger til rette for gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkesvegen. Plandokumentene er utarbeidet for å gjelde hele strekningen på 4,8 km fra Vallstad til Lysthaugen. Pga. justering av utforming på busslomme ved Lysthaugen ble vedtak av delstrekning 6 mellom Sundbyvegen og Lysthaugen utsatt til neste møte.

Detaljregulering ny gang- og sykkelveg Fv.72 Vallstad - Lysthaugen

Delstrekning 6 - sak 53/23 den 30. mai 2023

Planen omhandler delstrekningen fra Sundbyvegen til Lysthaugen og legger til rette for gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkesvegen mellom Sundbykrysset og eksisterende undergang.

Detaljregulering Vinne barnehage

Sak 54/23 den 30. mai 2023

Planområdet ligger sentralt i boligfeltet på Vinne ca. 4,5 km fra Verdal sentrum. Området består i dag av eksisterende barnehage og «Prix- tomta» og utgjør et areal på ca. 15 daa. Planen legger til rette for ny barnehage med plass til 120-140 barn.

 

Utvalg for plan og samfunn har vedtatt følgende endring av reguleringsplan:

Endring av detaljregulering for Tinden vest

Sak 32/23 den 23. mai 2023

Planområdet på ca. 12 daa er lokalisert mellom Kvislavegen, Tindvegen og jernbanen, sørvest for Verdal brannstasjon. Planen legger til rette for boligbebyggelse i fire felt, hvorav felt B2 og B3 har fått økt grad av utnytting av hensyn til parkering for boliger med utleie. Det er også utført andre justeringer, hvorav bl.a. fortau gjennom boligområdet er erstattet av fortau langs Tindvegen forbi planlagt lekeplass. Planen legger til rette for 29-49 boenheter inkludert utleieenheter.

 

Klageadgang m.m. - felles for alle planene:

Vedtatte planer med tilhørende saksdokumenter kan ses på kommunens nettsider eller ved å kontakte Servicekontoret i Verdal rådhus, Rådhusgata 2, tlf.: 74 04 82 00.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 og 12-12 påklages. Eventuell klage må framsettes skriftlig og sendes Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal, innen tre uker fra denne kunngjøring. Det er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig til Verdal kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.