Regnskap 2022 for Verdal kommune

Verdal kommune har avlagt regnskap 2022 med et sterkt regnskapsmessig resultat.

Det har gjennom året vært signalisert en forventing om et positivt resultat, men lavere enn det de endelige tallene viser. Dette skyldes i stor grad at nasjonal skattevekst ligger langt over det som er varslet fra regjeringen i statsbudsjett og prognoser gjennom 2022. Veksten har i hovedsak kommet i de to siste månedene av året 2022. Bekreftelse på den høye skatteinngangen kom i en pressemelding fra regjeringen den 19.01.23. Det er grunn til å tro at høy nasjonal skatteinngang på slutten av 2022 gir gode regnskapsresultater i hele kommunesektoren. Dette skyldes at skatteinntektene utjevnes mellom kommunene.   

«Vi er svært tilfredse med inntektene ble høyere enn varslet og at kommunens målsetning for disposisjonsfond innfris i 2022. Det gir kommunen et økonomisk handlingsrom i de kommende år» sier kommunedirektør Geir Olav Jensen. Kommunen når også måltallene for driftsmargin i regnskapsåret 2022, men har fortsatt en betydelig høyere gjeldsgrad i forhold til måltall.   

Kommunen har ingen informasjon om at kommunene får beholde det høye inntektsnivået i årene fremover. Det er Stortinget og regjeringen som må si noe om dette i kommuneproposisjon og statsbudsjett senere i år. Analyser som er gjort av kommunenes interesseorganisasjon KS viser til at det er ekstraordinære forhold i skatteavregningen for 2022 som har slått ut i en høy engangsinntekt. KS har dermed ikke lagt til grunn at høyt inntektsnivå videreføres.   

Regnskapstallene for drift av tjenester viser at deler av tjenestene ikke drives innenfor budsjettrammer. Dette er ikke bærekraftig og kommunen må tilpasse driften til forventet inntekt i de kommende år.   

Det kommer en grundigere vurdering av regnskapet i årsberetningen.   

Årsregnskap 2022 (PDF, 10 MB)   

 

Nøkkeltall   

Regnskap 2022 - Klikk for stort bilde