Kommuneplanens arealdel 2023-2030

Utvalg for plan og samfunn i Verdal kommune har i møte den 20. juni 2023, sak 44/23, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14, vedtatt at forslag til kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger til rette for videre utvikling av arealbruken i mesteparten av kommunen. Planen omhandler både bruk og vern av arealer. Revisjon av arealdelen omfatter ikke Verdal by og Tromsdalen, som er egne kommunedelplaner.

Arealdelen legger til rette for nye utbyggingsområder og tar ut noen. Planen foreslås å erstatte 65 eldre reguleringsplaner. Arealdelen er søkt utformet slik at alle nødvendige hensyn ivaretas på best mulig måte og i større grad gir like føringer for like arealer i kommunen.

Lesetips

  • Planbeskrivelsen på ca. 30 sider gir en god oversikt over mesteparten av innholdet i planforslaget, før en eventuelt fordyper seg i konsekvensutredninger (KU-er).
  • Plankart og bestemmelser vil bli juridisk bindende etter planvedtak.
  • Plankartet i pdf-format er vanskelig å lese for de områdene der det er mye tekst og mange detaljer. Vi anbefaler å bruke digital innsynsløsning for å få med all informasjon.

Vedlegg

 

Eventuelle uttalelser sendes pr. e-post til postmottak@verdal.kommune.no eller per post til: 

Verdal kommune
Postboks 24
7651 Verdal

Meld gjerne fra om noe synes feil og bør rettes før planen vedtas. Planen legger bl.a. føringer for hvor mye du og naboen kan bygge, og i noen bolig- og hytteområder legges det opp til romsligere rammer for videre utbygging. Er alle lekeplasser og snarveger med? Er det andre forhold som bør hensyntas?

Digitale innsynsløsninger

 

Høringsfrist

20. september 2023

Send inn din uttalelse